Πρόσκληση σύγκλησης 21ης/26-11-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στο Βουργαρέλι, την 26η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019, ημέρα  Τρίτη και ώρα 10:00 πμ, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ως εξής:

 

Θέμα 1

Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2020

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Χρήστος Χασιάκος