Πρόσληψη μηχανικού ορισμένου χρόνου για αναπλήρωση μοναδικού στον κλάδο υπαλλήλου

Ο Δήµαρχος Κεντρικών Τζουµέρκων  έχοντας υπόψη :
- τις διατάξεις του άρθρου 58 και της παρ.1 του άρθρου 60 του ν.3584/2007
- τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν.3584/2007
- το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών µε αρ.πρωτ. 39429/30-7-2018
- την απόφαση  Δηµάρχου µε αρ.πρωτ.4432/29-8-2019
- την απόφαση 407/2019 του Δ.Σ. του Δήµου για την αναγκαιότητα πρόσληψης πολιτικού µηχανικού
- τον ΟΕΥ του Δήµου Κεντρικών Τζουµέρκων   
- τις ανάγκες του Δήµου που δεν διαθέτει αυτή την εποχή υπάλληλο µε ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού Π.Ε.3 
 
καλεί  τους  /τις  ενδιαφερόµενους/νες  να  υποβάλλουν  σχετική  αίτηση  µε  σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά µε την πλήρωση µίας  (1)  θέσης  υπαλλήλου  ορισµένου  χρόνου  διάρκειας  µέχρι  28-2-2020,  στις  ακόλουθες θεµατικές ενότητες:
(a) Σύνταξη  µελετών,  διενέργεια  αυτοψιών  και  επίβλεψη  κατασκευής  τεχνικών έργων
(b) Σύνταξη  και  έλεγχο  Αναλυτικών  επιµετρήσεων,  Επιµετρητικών  σχεδίων, παραλαβή αφανών εργασιών, Πρωτοκόλλων Κανονισµού Νέων Τιµών Μονάδος, Πιστοποιήσεις έργων, Τελικών Επιµετρήσεων, Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων. 
(c) Σύνταξη σχεδίων σε ηλεκτρονική µορφή  
(d) Ειδίκευση στο αντικείµενο «Υδραυλική Μηχανική»
Οι ενδιαφερόµενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα: Α)  Τα   γενικά   προσόντα   διορισµού   που   προβλέπονται   για   τους   υπαλλήλους του πρώτου µέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισµού  απαιτείται  χωριστή  από  την  αίτηση,  υπεύθυνη  δήλωση  του  υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται. 
Β) Πτυχίο ή δίπλωµα Πανεπιστηµίου  ειδικότητας   ΠΕ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ   ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  της   ηµεδαπής   ή   ισότιµο πτυχίο ή δίπλωµα της αλλοδαπής.
Γ) Να έχουν αποδεδειγµένη εµπειρία στις παραπάνω θεµατικές ενότητες τουλάχιστον τριών ετών. 
Δ) Γνώσεις υπολογιστών και προγράµµατος AYTOCAD
E) Γνώσεις Αγγλικής γλώσσας
Η εµπειρία αποδεικνύεται ως εξής: 
1. Για   µεν   τους   µισθωτούς,   χωριστή   από   την   αίτηση,   υπεύθυνη   δήλωση του υποψηφίου,   κατά   το   άρθρο   8   του   ν.   1599/1986,   στην   οποία   να δηλώνονται   ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης εµπειρίας,  συνοδευόµενη από αντίστοιχο πίνακα ενσήµων.
2. Οι   µισθωτοί   του   δηµόσιου   τοµέα,   µπορούν,   εναλλακτικά,   αντί   της υπεύθυνης  δήλωσης,  να  προσκοµίσουν  βεβαίωση  του  οικείου  φορέα  του δηµόσιου τοµέα, από την   οποία   να   προκύπτουν   το   είδος   και   η   χρονική  διάρκεια   της  εµπειρίας.
3. Για   δε   τους   ελεύθερους   επαγγελµατίες,   χωριστή   από   την   αίτηση, υπεύθυνη  δήλωση,  κατά  το  άρθρο  8  του  ν.  1599/1986,  για  το  είδος  και  την χρονική  διάρκεια  της εξειδικευµένης  εµπειρίας  συνοδευόµενη  από  τις αντίστοιχες  βεβαιώσεις  δηµοσίων  (  πιστοποιητικά  εµπειρίας  )  και  ιδιωτικών φορέων    από τις   οποίες   να   προκύπτουν   το   είδος   και   η χρονική διάρκεια   της  εµπειρίας.
Οι   αιτήσεις   των   ενδιαφεροµένων   µε   βιογραφικό   σηµείωµα   και   τα   σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται σε σφραγισµένο φάκελο.
Στην επιστολή θα αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντα και θα απευθύνεται προς το Δήµο Κεντρικών Τζουµέρκων και την ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΡΟΣΛΗΨΗ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ  ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ»

Αιτήσεις  δύνανται  να  αποσταλούν  και  να  παραλειφτούν  ταχυδροµικά  στην ταχυδροµική διεύθυνση:

∆ΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
∆ηµοτικό Κατάστηµα ΒουργαρέλιΒουργαρέλι
Νοµός Αρτας
ΤΚ 47045
 
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων και της λήψης αριθµού πρωτοκόλλου ορίζεται σε πέντε εργάσιµες (5) ηµέρες από την επόµενη µέρα της δηµοσίευσης της παρούσας σε εφηµερίδα του Νοµού. 
Η  παρούσα  έχει  αναρτηθεί  και  στην  ιστοσελίδα  του  Δήµου http://www.dhmosktzoumerkwn.gr/. Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόµενοι/νες θα επικοινωνούν µε τον αρµόδιο τµήµα  του  Δήµου  (τηλ.  επικοινωνίας  2685360215,2685360216)  κατά  τις  εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 Χρήστος Χασιάκος