Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την ωρίμανση και δημοπράτηση έργων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

 • Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένεςπροσφορές η δημόσια σύμβαση για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την ωρίμανση και δημοπράτηση έργων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων», με κριτήριο ανάθεσης της«πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής»,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016,». Η πλέονσυμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των Διαγωνιζομένων, που δεν έχουν αποκλειστεί, όπως ειδικότερα ορίζεται σε σχετικό άρθρο της διακήρυξης.

 

 • ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας έχει ως εξής:

 

Α/Α

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

 

ΕΛAΧΙΣΤΗ  ΕΜΠΕΙΡΙΑ

(ΕΤΗ)

ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΑΝΘΡΩΠΟ ΗΜΕΡΕΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)

ΣΥΝΟΛΟ (€)

1

Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός,      πτυχιούχος Α.Ε.Ι.

20

1

40

544,95

21.798,00

2

Τεχνικός Γεωλόγος ή Γεωτεχνικός Μηχανικός, πτυχιούχος Α.Ε.Ι.

20

1

15

544,95

8.174,25

3.

Πολιτικός Μηχανικός, πτυχιούχος Α.Ε.Ι.

10

1

39

363,30

14.168,70

 

 

 

 

 

μερικό σύνολο

44.140,95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΠΑ 24%

10.593,83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

54.734,78

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Στοιχεία τεχνικών δεδομένων, Έντυπο οικονομικής προσφοράς) δωρεάν και σε πλήρη ηλεκτρονική μορφή από στην ιστοσελίδα του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων www.dhmosktzoumerkwn.gr και την ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ www.eprocurement.gov.gr

 

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό διατίθενται στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας

 

Οδός

:

Βουργαρέλι

Ταχ.Κωδ.

:

47045

Τηλ.

:

2685360225

Telefax

:

2685022223

E-mail

:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πληροφορίες

:

Ιωάννης Μαυρίκης

 

 

Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης και παραλαβής των προσφορών έχει οριστεί η 08/04/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ (λήξη παράδοσης των προσφορών), στο Δημαρχείο Κεντρικών Τζουμέρκων, Βουργαρέλι Άρτας, ΤΚ 47045.

 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :

 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/ Α’/ 1997), σύμφωνα με τα αναλυτικά  αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Ν.4412/2016 και που είναι εγκαταστημένα σε :

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του  Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 • Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
 • Συμπράξεις – Ενώσεις του παρόντος άρθρου δεν υποχρεούνται να περιβληθούν με ιδιαίτερη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλουν προσφορά (Άρθ. 19, παρ. 2, Ν. 4412/2016 ). Τα μέλη αυτών των Συμπράξεων – Ενώσεων ευθύνονται, το καθένα, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση κατά την οποία, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος των Συμπράξεων – Ενώσεων δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς, με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει, κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς, με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.
 • Τα υπόλοιπα μέλη των Συμπράξεων – Ενώσεων και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να  προτείνουν Αντικαταστάτη, ο οποίος πρέπει να πληροί τους όρους των τευχών. Η αντικατάσταση αξιολογείται, με την υποβολή σχετικών δικαιολογητικών, από την Επιτροπή Διενέργειας και εγκρίνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.
 • Τα προαναφερθέντα ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου, ενώ, τα προαναφερθέντα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου του κράτους εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις.
 • Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να συμμετάσχει σε ΕΝΑ ΜΟΝΟ διαγωνιζόμενο σχήμα, είτε αυτοτελώς, είτε ως μέλος Σύμπραξης ή Ένωσης. Σε αντίθετη περίπτωση, αποκλείονται από το διαγωνισμό, τόσο το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όσο και όλα τα διαγωνιζόμενα σχήματα στα οποία συμμετέχει το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
 • Ειδικότερα για τα νομικά πρόσωπα έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν την προσφορά ανάλογα με τη νομική μορφή του προσφέροντος:
  • σε περίπτωση μεμονωμένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένος ομόρρυθμος εταίρος,

 

 • σε περίπτωση μεμονωμένης Ε.Π.Ε. ο εξουσιοδοτημένος επί τούτω διαχειριστής της,
 • σε περίπτωση μεμονωμένης Α.Ε. ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένο
 • μέλος του  Δ.Σ.,
 • σε περίπτωση σύμπραξης ή ένωσης εταιρειών, ο εξουσιοδοτημένος κοινός εκπρόσωπος.
 • Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικών προσώπων άλλης νομικής μορφής (π.χ. αφανούς εταιρίας,
 • Δημοτικής επιχείρησης κλπ.) ο νόμιμος εκπρόσωπος ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν στέλεχος του νομικού προσώπου.

Κατά τη φάση ελέγχου της καταλληλότητας των υποψηφίων θα διενεργηθεί επίσης έλεγχος της ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας με βάση το ακόλουθο κριτήριο επιλογής :  

Αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και εμπειρία στην υλοποίηση Συμβάσεων και Υπηρεσιών συναφών (τουλάχιστον τρία (3)) με την προκηρυσσόμενη, την οποία να μπορούν να τεκμηριώσουν επαρκώς. Ως συναφής θεωρείται η άνω των δέκα (10) ετών εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών σε θέματα οργάνωσης, διοίκησης και διαχείρισης μεγάλων έργων. Η εμπειρία αυτή θα αποδεικνύεται από τη συμμετοχή του Διαγωνιζόμενου σε υλοποίηση συμβάσεων Συμβούλου Επίβλεψης (Construction Manager) και Συμβούλου Διαχείρισης (Project Manager) σε μεγάλα συγχρηματοδοτούμενα έργα. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στην παραπάνω εμπειρία – τεχνογνωσία θα πρέπει να περιλαμβάνεται και η ενασχόληση με θέματα Χρονικού Προγραμματισμού, Ελέγχου Μελετών (και από πλευράς κατασκευασιμότητας-constructability), Ελέγχου Κόστους, Ελέγχου Προμετρήσεων – Προϋπολογισμών υπό Δημοπράτηση Έργων και Διαχείρισης Κατασκευών σε PIS (Πληροφοριακό Σύστημα Έργου). Επιπλέον συναφής εμπειρία θεωρείται και η υλοποίηση σύμβασης Συμβούλου υποστήριξης Υπηρεσιών και παρακολούθησης της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Η συνολική προθεσμία για την παροχή των υπηρεσιών είναι δύο  (2) μήνες

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό δεν απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Το Τεύχος των Τεχνικών Δεδομένων (Φάκελος του Έργου) και τα Τεύχη Δημοπράτησης εγκρίθηκαν από την Προϊσταμένη Αρχή με την υπ. αρ. 174/2017  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων. Το αποτέλεσμα του συνοπτικού διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

 

 

 

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ,   27-03-2019

Ο Δήμαρχος Κεντρικών  Τζουμέρκων

 

 

Μαρίνος  Γαρνέλης