Περίληψη Διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος

Περίληψη διακήρυξης

Ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού για την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό µε σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16.

          Ο ετήσιος προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 121.000,00€ (εκτιμώμενη αξία) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 106.940,91, ΦΠΑ : 13.902,32€) και με δικαίωμα προαίρεσης έως 100% στη συνολική ποσότητα. Συνολικό ποσό μαζί με δικαίωμα προαίρεσης: 242.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%. (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 213.881,82€ ΦΠΑ 13%: 27.804,64€).

          Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος  Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς  ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης ww.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. μέχρι την 18/10/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00πµ σε ηλεκτρονικό φάκελο. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.  Εντός τριών εργάσιμων ημερών πρέπει να υποβληθούν και πρωτότυπα στην υπηρεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών (που υποβάλλουν κοινή προσφορά), που ασχολούνται µε την εμπορία και διάθεση ηλεκτρικού ρεύματος και απαιτείται να  διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής  ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Η εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% (ένα επί τοις εκατό) της προεκτιμούμενης αξίας εκτός Φ.Π.Α., ήτοι 2.138,82€.  

Η διακήρυξη και τα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού αναρτώνται στις διευθύνσεις: www.dhmosktzoumerkwn.gr και www.promitheus.gov.gr. Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τα γραφεία του ∆ήμου Κεντρικών Τζουμέρκων στο τηλέφωνο 2685360225.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΑΡΝΕΛΗΣ