Πρόσκληση σύγκλησης Δ.Σ 27/09/18

  

αριθμ. 11/2018

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτικήσυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος στο Βουργαρέλι την 27η του μηνός Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω:

 

1.

ΘΕΜΑ

Περί σύνταξης Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων για το έτος 2019

2.

ΘΕΜΑ

Έγκριση αποζημίωσης συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

3.

ΘΕΜΑ

Ορισμός υπολόγου από την Οικονομική Υπηρεσία, για εξόφληση λογαριασμών του έργου: «Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας»

4.

ΘΕΜΑ

Ορισμός μελών για τη συγκρότηση των Επιτροπών, για την παραλαβή και έλεγχο της ποιότητας των υλικών και χαρακτηρισμού των εδαφών έργων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

5.

ΘΕΜΑ

Ορισμός μελών για τη συγκρότηση των Επιτροπών, για την παραλαβή του φυσικού εδάφους έργων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

6.

ΘΕΜΑ

Περί συγκρότησης Επιτροπής Αφανών Εργασιών έργων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας.

7.

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία οδών στην Τ.Κ. Καταρράκτη του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας»

8.

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αντικατάσταση στέγης πρώην Δημοτικού Σχολείου Αγορασιάς και επισκευή τοιχίου νεκροταφείου Αγ. Χαραλάμπου στην Τ.Κ Κάτω Αθαμανίου του Δήμου. Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας»

9.

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση βατότητας προσβάσεων σχολικού συγκροτήματος Τ.Κ. Αγνάντων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας»

10.

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδών και περίφραξη νεκροταφείου Τ.Κ. Κουκκουλίων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας»

11.

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδών Τ.Κ. Γραικικού του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας»

12.

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδών Τ.Κ. Παλαιοκατούνου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας»

13.

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας του έργου: «Βελτιωτικά έργα υποδομής στην Τ.Κ. Μεσούντας του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας»

14.

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου ποσού 40.000,00 € για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση βατότητας και αποκατάσταση καλντεριμιού περιμετρικά της κεντρικής πλατείαςτηςΤ.Κ. Κυψέληςτου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας»

15.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ για το έργο: «Άμεση κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης λόγω πλημμυρικών φαινομένων στη θέση “Αλώνια”της Τ.Κ. Μικροσπηλιάς του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας»

16.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ για το έργο: «Βελτιωτικά έργα υποδομής στηνΤΚ Μεσούνταςτου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας»

17.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ για το έργο: «Αντιπλημμυρικά έργα στηνΤ.Κ. Κάτω Αθαμανίουτου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας»

18.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ για το έργο: «Αντιπλημμυρικά έργα στηνΤ.Κ. Κουκούλια και Τ.Κ. Μικροσπηλιά της ΔΕ Αγνάντων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας»

19.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ για το έργο: «Βελτίωση βατότητας οδών και περίφραξη νεκροταφείου Τ.Κ. Κουκκουλίων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας»

20.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ για το έργο: «Βελτίωση βατότητας οδώνΤ.Κ. Αγνάντων του Δήμου Κεντρ. Τζουμέρκων, Ν. Άρτας»

21.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ για το έργο: «Επίχωση –επικάλυψη εξωτερικού δικτύου ύδρευσης εντός της  Τ.Κ. Αγνάντων – Λοιπές εργασίες αποκατάστασης» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων »

22.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης1ουΑΠΕγια το έργο:«Αντικατάσταση στέγης πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Διστράτου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας»-

23.

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου ποσού 17.490,00 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας»

24.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών

25.

ΘΕΜΑ

Περί τριμηνιαίων εκθέσεων εκτέλεσης προϋπολογισμού α’ και β΄ τριμήνου

26.

ΘΕΜΑ

Πρωτόκολλα παραλαβής εργασιών «Καθαρισμοί δασικών δρόμων» και συγκεκριμένα: Καθαρισμοί δασικών δρόμων ΔΕ Αγνάντων, ΔΕ Αθαμανίας, ΔΕ Θεοδωριάνων, ΔΕ Μελισσουργώντου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

27.

ΘΕΜΑ

Πρωτόκολλα παραλαβής εργασιών «Καθαρισμοί δεξαμενών» και συγκεκριμένα: Καθαρισμοί δεξαμενών ΔΕ Αγνάντων, ΔΕ Αθαμανίας, Καθαρισμοί δεξαμενών ΔΕ Θεοδωριάνων, ΔΕ Μελισσουργώντου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

28.

ΘΕΜΑ

Πρωτόκολλα παραλαβής εργασιών «Καθαρισμοί δρόμων και κοινόχρηστων χώρων» και συγκεκριμένα: Καθαρισμοί δρόμων και κοινόχρηστων χώρων ΔΕ Αγνάντων, ΔΕ Αθαμανίας, ΔΕ Θεοδωριάνων, ΔΕ Μελισσουργών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

29.

ΘΕΜΑ

Διαδικαστικά θέματα Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου

30.

ΘΕΜΑ

Περί διοργάνωσης εκδήλωσης μνήμης στο «Μαρτυρικό Χωριό» Καταρράκτης, της Δ.Ε. Αγνάντων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

31.

ΘΕΜΑ

Περί είσπραξης αντιτίμου που οφείλουν να καταβάλλουν εταιρείες εμφιαλωμένου νερού που εδρεύουν στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

32.

ΘΕΜΑ

Περί αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού – τεχνικού προγράμματος έτους 2018

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΧΟΥΛΗΣ