Προκήρυξη πέντε οχτάμηνων θέσεων εργασίας στο Δήμο Κ. Τζουμέρκων

Ο Δήμος Κ. Τζουμέρκων προκηρύσσει προσλήψεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά π’εντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

1. ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

2. ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

3. ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ  (Ισοπεδωτή γαιών - γκρέϊντερ)

4. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

5. ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

Δείτε συνημμένες τις προκυρηξεις: