ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 29/06/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΙΘΜ.  8/2018

    Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος στο Βουργαρέλι την 29η του μηνός Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω:

 

1.     

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου για την κατασκευή  του έργου «Κατασκευή σαρζανέτ προστασίας πρανούς χειμάρρου Αγορασιάς στον Άγιο Γεώργιο Τ.Κ. Κάτω Αθαμανίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων ποσού 19.000,00 €

2.     

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου για την κατασκευή  του έργου «Βελτίωση βατότητας οδών από επαρχιακή οδό, θέση «Κοτεζέλι» προς οικία Δημ. Νταλιάνη και Δημ. Τράμπα Τ.Κ. Ανεμορράχης» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, ποσού 30.000,00 €

3.     

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου για την κατασκευή  του έργου «Βελτίωση βατότητας οδού στον οικισμό Κονάκια της Τ.Κ. Αγνάντων» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων» ποσού 30.000,00 €

4.     

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου για την κατασκευή  του έργου «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης για προστασία από πλημμυρικά φαινόμενα στην Τ.Κ. Βουργαρελίου στη θέση Παπούλια» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων ποσού 21.400,00 €

5.     

ΘΕΜΑ

Έγκριση μελέτης 60/2018 του έργου «Βελτιωτικά έργα υποδομής στην Τ.Κ. Αθαμανίου», προϋπολογισμού 30.800,00 €, συνοπτικός διαγωνισμός (ΣΑΤΑ)

6.     

ΘΕΜΑ

Έγκριση μελέτης 59/2018 του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης πρανών στην Τ.Κ. Βουργαρελίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων», προϋπολογισμού 7.250,00 €, άρθρο 32 (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ)

7.     

ΘΕΜΑ

Έγκριση μελέτης 27/2018 του έργου «Βελτίωση βατότητας οδού στον οικισμό Κονάκια της Τ.Κ. Αγνάντων», προϋπολογισμού 30.000,00 €, συνοπτικός διαγωνισμός ( ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ)

8.     

ΘΕΜΑ

Έγκριση μελέτης 51/2018 του έργου «Βελτίωση βατότητας οδών από επαρχιακή οδό θέση «Κοτεζέλι»προς οικία Δημ. Νταλιάνη και Δημ. Τράμπα Τ.Κ. Ανεμορράχης»,προϋπολογισμού 30.000,00 €, συνοπτικός διαγωνισμός ( ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ)

9.     

ΘΕΜΑ

Έγκριση μελέτης 55/2018 του έργου «Κατασκευή σαρζανέτ προστασίας πρανούς χειμάρρου Αγορασιάςστον Άγιο Γεώργιο Τ.Κ. Αθαμανίου», προϋπολογισμού 19.000,00 €, συνοπτικός διαγωνισμός (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ)

10. 

ΘΕΜΑ

Συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή του φυσικού εδάφους του έργου

«Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων»

11. 

ΘΕΜΑ

Συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή και έλεγχο της ποιότητας των υλικών και χαρακτηρισμού των εδαφών του έργου

«Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων»

12. 

ΘΕΜΑ

Συγκρότηση επιτροπών για την οριστική παραλαβή των έργων

1.    «Βελτίωση υδρομάστευσης στις πηγές Βρυζοκαλάμου Δ.Ε. Αθαμανίας»

2.    «Βελτίωση βατότητας οδών Τ.Κ. Τετρακώμου»

3.    «Ανάρτηση αγωγού ύδρευσης στη θέση Άσπρη Γκούρα ΔΕ Θεοδωριάνων»

4.    «Κατασκευή Τοίχου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Θεοδωριάνων»

13. 

ΘΕΜΑ

Έγκριση Α.Π.Ε. του έργου«Βελτιωτικά έργα υποδομής στην Τ.Κ. Καψάλων»

14. 

ΘΕΜΑ

Έγκριση Α.Π.Ε. του έργου «Βελτίωση βατότητας εσωτερικής οδοποιίας Τ.Κ. Βουργαρελίου πλησίον κοιμητηρίου (Περ. Ηπείρου)»

15. 

ΘΕΜΑ

Έγκριση Α.Π.Ε.  του έργου «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης - βελτίωση υδρομάστευσης και προσβάσεων στον οικισμό Σκαρπάρι της Τ.Κ. Θεοδωριάνων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

16. 

ΘΕΜΑ

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας στον χείμαρρο Κοφρύτο της Τ.Κ Καψάλων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (Κατασκευή συρματόπλεκτων κιβωτίων για αντιστήριξη δρόμου

17. 

ΘΕΜΑ

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση υδρομάστευσης Τ.Κ. Βουργαρελίου»

18. 

ΘΕΜΑ

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση βατότητας προσβάσεων σχολικού συγκροτήματος Αγνάντων Άρτας»

19. 

ΘΕΜΑ

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Βουργαρελίου Άρτας»

20. 

ΘΕΜΑ

Έγκριση επικαιροποίησης της μελέτης«Βιοκλιματική αναβάθμιση πρώην Δημαρχείου Αγνάντων», ανοικτός διαγωνισμός

21. 

ΘΕΜΑ

Περί καθορισμού θέσεων για άδεια ψησίματος καλαμποκιού

22. 

ΘΕΜΑ

Περί προμήθειας δαπέδου Δημοτικού Γυμναστηρίου

23. 

ΘΕΜΑ

Περί πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για κάλυψη κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων ή εποχικών αναγκών

24. 

ΘΕΜΑ

Περί Γνωμοδότησης Δ.Σ. σχετικά με την ανάληψη του κόστους λειτουργίας προτεινόμενου προς ίδρυση παραρτήματος Νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 2018-2019

25. 

ΘΕΜΑ

Περί παραχώρησης πλατείας στην Τ.Κ. Καταρράκτη, για γαμήλια εκδήλωση

26. 

ΘΕΜΑ

Περί μονοδρόμησης οδού στην Τ.Κ. Βουργαρελίου

27. 

ΘΕΜΑ

Περί επεκτάσεων ηλεκτροφωτισμού

28. 

ΘΕΜΑ

Επί αιτήματος μίσθωσης δημοτικών εκτάσεων, για την εγκατάσταση του έργου «Μικρό Υδροηλεκτρικό έργο Σαλτσίρεμα»

29. 

ΘΕΜΑ

Επί αιτήματος εταιρείας Rular, για εκμίσθωση χώρου στην Τ.Κ. Καταρράκτη

30. 

ΘΕΜΑ

Επί αίτησης χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης ΟΤΕ Α.Ε.

31. 

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών και υπηρεσιών

32. 

ΘΕΜΑ

Περί συγκρότησης επιτροπής φορολογικών διαφορών

33. 

ΘΕΜΑ

Περί απόφασης δικαιούχων Δημοτικών Συμβούλων αποζημίωσης, για συμμετοχή στις συνεδριάσεις Δ.Σ., βάσει βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας, κατ’ εφαρμογή διάταξης παρ.3, άρθρ.33, Ν. 4483/2017

34. 

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης μίσθωσης μηχανημάτων, για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών

35. 

ΘΕΜΑ

Περί ανάθεσης προμηθειών υλικών ύδρευσης, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών

36. 

ΘΕΜΑ

Απόφαση για ενέργειες άρσης απαγόρευσης αμμοληψίας, στην περιοχή Γέφυρα Τζαρή – Αράχθου, λόγω ανύψωσης στάθμης ποταμού, αλλαγής ροής κατεύθυνσης και δημιουργίας επικίνδυνης κατάστασης

37. 

ΘΕΜΑ

Υποχρεωτική κοπή δένδρων σε απόσταση 2 μέτρων δεξιά και αριστερά, σε όλους τους αγροτικούς δρόμους, εντός τακτής προθεσμίας, λόγω αδυναμίας καθαρισμού αυτών από τα μηχανήματα.

38. 

ΘΕΜΑ

Αποκατάσταση αγροτικών δρόμων στην Τ.Κ. Κάτω Αθαμανίου και λοιπών περιοχών, που γίνεται από υλοτόμους του Συν/σμού

39. 

ΘΕΜΑ

Καθορισμός χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου ΤΑΞΙ, στην Τ.Κ. Αγνάντων

40. 

ΘΕΜΑ

Περί μίσθωσης αποθήκης στην Τ.Κ Καταρράκτη

41. 

ΘΕΜΑ

Περί επιχορήγησης Πολιτιστικών Συλλόγων

42. 

ΘΕΜΑ

Έγκριση Α.Π.Ε.  του έργου «Επισκευή πρώην Δημοτικού Σχολείου Τερπνών και συντήρηση νεκροταφείου στην Τ.Κ. Καψάλων»

43. 

ΘΕΜΑ

Έγκριση Α.Π.Ε.  του έργου «Αποκατάσταση βλαβών από πλημμυρικά φαινόμενα στην Τ.Κ. Καψάλων και Τ.Κ. Θεοδωριάνων»

44. 

ΘΕΜΑ

Περί αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού – τεχνικού προγράμματος έτους 2018

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΧΟΥΛΗΣ