Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την μίσθωση γυμναστηρίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί ως γυμναστήριο. Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται εντός του οικισμού Βουργαρελίου της ΤΚ Βουργαρελίου, κατά προτίμηση στο κέντρο αυτού και δη πλησίον της κεντρικής πλατείας για να είναι εύκολα προσβάσιμο. Το κτίσμα πρέπει να περιλαμβάνει μια ενιαία αίθουσα, εμβαδού 85,00m2, τουλάχιστον, και δύο χώρους για διαμόρφωση χώρων υγιεινής (ανδρών, γυναικών). Ο χώρος να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητος των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσομένης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις ημέρες από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες από 09:00 έως 13:00, από το γραφείο του Πολιτιστικού και Αθλητικού Κέντρου. Αρμόδιος κ. Κ. Λαμπράκης. Διεύθυνση Βουργαρέλι Άρτας, 47045. Τηλέφωνο 2685360226.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΑΡΝΕΛΗΣ