Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 07/03/18

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΙΘΜ.  4/2018

    Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος στο Βουργαρέλι την 7η του μηνός Μαρτίου  2018, ημέρα  Τετάρτη και  ώρα  17:00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω:

 

1.

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης πρόσληψης έκτακτου προσωπικού λόγω παράτασης κήρυξης Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

2.

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης από το Υπουργείο Εσωτερικών

3.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης Σχεδίου Τουριστικής προβολής Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

4.

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης από Περιφέρεια Ηπείρου για το έργο: «Αποκατάσταση οδικού δικτύου Άνω Γραικικού και Γραβιάς λόγω πλημμυρών και κατολισθήσεων κατά την 30/11/2017 »

5.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης κάλυψης εξόδων διαμονής στρατιώτη ιατρού στην Τ.Κ. Αθαμανίου

6.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης καταχώρησης τουριστικής προβολής σε ηλεκτρονικό μέσο

7.

ΘΕΜΑ

Περί αιτήματος εταιρίας RULARγια εκμίσθωση χώρου στην Τ.Κ. Καταρράκτη

8.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών – υπηρεσιών

9.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης μίσθωσης μηχανημάτων για την αντιμετώπιση κατεπείγουσας ανάγκης-αποκατάσταση βατότητας λόγω έντονων βροχοπτώσεων

10.

ΘΕΜΑ

Περί ανάθεσης της προμήθειας  υλικών ύδρευσης για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών

11.

ΘΕΜΑ

Περί αδυναμίας σύνταξης της μελέτης από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για το χιονοδρομικό Πάρκο στην Τ.Κ. Θεοδωριάνων

12.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης μελέτης 20/2018 του έργου «Βελτίωση βατότητας οδών και αποπεράτωση γεφυρών Τ.Κ. Παλαιοκατούνου», προϋπολογισμού 27.000,00 € , συνοπτικός διαγωνισμός

13.

ΘΕΜΑ

Περί αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού – τεχνικού προγράμματος έτους 2018

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΧΟΥΛΗΣ