Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 15/12/17

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜ.  17/2017

Καλείσθε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος στο Βουργαρέλι την 15η του μηνός Δεκεμβρίου  2017, ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  14:00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω:

 

1.   

ΘΕΜΑ

Περί πρόσληψης έκτακτου προσωπικού λόγω κήρυξης Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

2.   

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή στέγης στο Δημοτικό κτήριο στη θέση  Σταυρός της Τ.Κ. Αθαμανίου»

3.   

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης 2018 Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

4.   

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης – Αποκατάσταση βατότητας οδών – Καθαρισμοί δρόμων – Άρση καταπτώσεων στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

5.   

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών - υπηρεσιών

6.   

ΘΕΜΑ

Περί μίσθωσης κατάλληλου οικήματος για τη στέγαση του Δημοτικού Γυμναστηρίου

7.   

ΘΕΜΑ

Εισήγηση αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού – τεχνικού προγράμματος

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΧΟΥΛΗΣ