Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για τεχνική υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για την ωρίμανση προμελετών μελετών με σκοπό την χωροθέτηση, κατα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

Ο    Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό κατά το άρθρο 117 του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ Α/147/8-8-2016) με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για τεχνική υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για την ωρίμανση προμελετών  μελετών  με σκοπό την χωροθέτηση, κατασκευή και οικονομοτεχνική αξιολόγηση της βιωσιμότητας αθλητικού-ψυχαγωγικού πάρκου δραστηριοτήτων στο Σταυρό Θεοδώριανων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων», με κριτήριο ανάθεσης της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016». Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των Διαγωνιζομένων, που δεν έχουν αποκλειστεί, όπως ειδικότερα ορίζεται σε σχετικό άρθρο της διακήρυξης.

Ο   ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 39.378,80€ χωρίς ΦΠΑ, πλέον 9.450,92 (Φ.Π.Α. 24%) ήτοι σύνολο 48.829,72€.

Ο    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Στοιχεία τεχνικών δεδομένων, Έντυπο οικονομικής προσφοράς) δωρεάν και σε πλήρη ηλεκτρονική μορφή από στην ιστοσελίδα του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων www.dhmosktzoumerkwn.gr  και την ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ www.eprocurement.gov.gr.

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό διατίθενται στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας

 

Οδός

:

Βουργαρέλι

Ταχ.Κωδ.

:

47045

Τηλ.

:

2685360225

Telefax

:

2685022223

E-mail

:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πληροφορίες

:

Ιωάννης Μαυρίκης

Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης και παραλαβής των προσφορών έχει οριστεί η  19/12/2017, ημέρα Τρίτη            και ώρα 11:00 πμ (λήξη παράδοσης των προσφορών), στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (Παράρτημα Άρτας): Οδός Φιλελλήνων 24, Άρτα, 47100.

Στη διαδικασία ανάθεσης γίνονται δεκτοί:

  1. Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων.

  1. Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να πληροί υποχρεωτικά τις ελάχιστες προϋποθέσεις που αφορούν στις τεχνικές και επαγγελματικές τους ικανότητες. Ως ελάχιστες προϋποθέσεις νοούνται τα ακόλουθα:

Αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και εμπειρία στην υλοποίηση Συμβάσεων  και Υπηρεσιών συναφών με την προσαρασσόμενη, την οποία να μπορούν να τεκμηριώσουν επαρκώς. Ως συναφής θεωρείται η άνω των δέκα (10) ετών εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών, σε θέματα τοπογραφικών μελετών και η αποδεδειγμένη γνώση σε ζητήματα περιβάλλοντος και ανάπτυξης ορεινών περιοχών.

 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό δεν απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες.

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Το Τεύχος των Τεχνικών Δεδομένων (Φάκελος του Έργου) και τα Τεύχη Δημοπράτησης εγκρίθηκαν από την Προϊσταμένη Αρχή με την υπ. αρ. 327/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων. Το αποτέλεσμα του συνοπτικού διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων.

 

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ,  06-12-2017

Ο Δήμαρχος Κεντρικών  Τζουμέρκων

 

 

Μαρίνος  Γαρνέλης