Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 30/11/17

ΑΡΙΘΜ.  16/2017

Καλείσθε να προσέλθετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος στο Βουργαρέλι την  30η του μηνός Νοεμβρίου  2017, ημέρα  Πέμπτη  και  ώρα  16:00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω:

 

1.   

ΘΕΜΑ

Περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων με το Υπουργείο ΥΠΟ.ΜΕ , για την δημοπράτηση - επίβλεψη - εποπτεία και διαχείριση της υλοποίησης του έργου : «Βελτίωση και άρση επικινδυνότητας οδού Καταρράκτη - Βουργαρέλι» , ποσού 9.000.000 ,00 €

2.   

ΘΕΜΑ

Περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων με το Υπουργείο ΥΠΟ.ΜΕ , για την δημοπράτηση - επίβλεψη - εποπτεία και διαχείριση της υλοποίησης του έργου : «Βελτίωση και άρση επικινδυνότητας Παράκαμψης Αθαμανίου και Οδικός Άξονας Αθαμανίου - Θεοδωριάνων», ποσού 8.850.000,00 €

3.   

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης Ισολογισμού Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων οικονομικού έτους 2016

4.   

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης Ισολογισμού Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων οικονομικού έτους 2016

5.   

ΘΕΜΑ

Περί έκδοσης άδειας λαϊκής αγοράς Γάτας Ιωάννης

6.   

ΘΕΜΑ

Επί επειγόντων για αντιμετώπιση προβλημάτων υδροδότησης

7.   

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της υπ‘ αριθμ.77/2017 μελέτης με τίτλο: «Βελτιώσεις βατότητας οδών Τ.Κ. Κεντρικού» ποσού 35.000,00 € - Συνοπτικός  Διαγωνισμός

8.   

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της υπ‘ αριθμ.72/2017 μελέτης με τίτλο: «Βελτίωση βατότητας από οικισμό Αγίου Μηνά προς οικισμό Ζάλης Τ.Κ. Παλαιοκάτουνου » ποσού  146.500,00 € - Ανοιχτός Ηλεκτρονικός  Διαγωνισμός

9.   

ΘΕΜΑ

Περί αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου στην ΕΤΑΝΑΜ

10.

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου για το έργο: «Εργασίες αποπεράτωσης κοινοτικού κτιρίου Τ.Κ. Μικροσπηλιάς »  ποσού  25.000,00 €

11.

ΘΕΜΑ

Περί παράταση προθεσμίας σύνταξης μελέτης με τίτλο: «Βελτίωση βατότητας οδού Βουργαρέλι - Πάτερ Κοσμά »

12.

ΘΕΜΑ

Περί εφαρμογή των διατάξεων του νόμου Ν4483/2017 για την καταβολή των μέσων ατομικής προστασίας και της παροχής γάλακτος σε χρήμα

13.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της υπ‘ αριθμ 83/2017 μελέτης με τίτλο: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης - ανάπλαση χώρου Ιεράς Μονής Γεννήσεως Θεοτόκου Λεπιανών Άρτας» ποσού  50.000,00 € -- Συνοπτικός  Διαγωνισμός

14.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της υπ‘ αριθμ 82/2017 μελέτης με τίτλο: «Εξειδικευμένες εργασίες άμεσης ενίσχυσης και αποκατάστασης της φέρουσας ικανότητας των λιθόκτιστων τοίχων αντιστήριξης της κεντρικής Πλατείας Βουργαρελίου» ποσού  255.999,30 € - Ανοιχτός Ηλεκτρονικός  Διαγωνισμός

15.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της υπ‘ αριθμ 84/2017 μελέτης με τίτλο: «Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων από επιχορήγηση Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων » ποσού  1.200.000,00 € - Ανοιχτός Ηλεκτρονικός  Διαγωνισμός

16.

ΘΕΜΑ

Περί λήψης απόφασης για την εκμίσθωση του δημοτικού κτηρίου στον οικισμό Ράμιας ΤΚ Ράμιας

17.

ΘΕΜΑ

Περί ορισμού επιτροπής παραλαβής της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την ωρίμανση και δημοπράτηση έργων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

18.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών - υπηρεσιών

19.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης – επικύρωση - δαπανών της διοργάνωσης του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Τουρισμού Υπαίθρου- Αγροτουρισμού στην Ήπειρο

20.

ΘΕΜΑ

Περί συγκρότησης  επιτροπής  εξακρίβωσης  πραγματικών  στοιχείων  κόστους εργασιών  για την σύνταξη Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Νέων Μονάδων και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού   Πίνακα   Εργασιών   του   έργου: «Επισκευή ορειβατικού καταφυγίου στην ΤΚ Καταρράκτη»

21.

ΘΕΜΑ

Περί συγκρότησης επιτροπών για την παραλαβή του φυσικού εδάφους έργων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

22.

ΘΕΜΑ

Περί συγκρότησης επιτροπών για την παραλαβή και έλεγχο της ποιότητας των υλικών και χαρακτηρισμού των εδαφών έργων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

23.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 1ου Ανακεφαλαιωτικού   Πίνακα   Εργασιών   του   έργου: «Βελτίωση βατότητας οδών Δ.Ε. Θεοδωριάνων»

24.

ΘΕΜΑ

Περί αποζημίωσης της Κ/Ξ Ι.ΓΑΛΑΝΗΣ - Κ.ΠΑΠΠΑΣ για το έργο «Βελτίωση υποδομών πληροφόρησης και εξυπηρέτησης επισκεπτών στον Δήμο Αγνάντων» 

25.

ΘΕΜΑ

Περί λήψης απόφασης σχετικά με την σύνταξη μελέτης για την κατασκευή υδρομάστευσης στην πηγή Κρύας Βρύσης και δικτύου ύδρευσης στην ΤΚ Λεπιανών

26.

ΘΕΜΑ

Εισήγηση αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού – τεχνικού προγράμματος

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΧΟΥΛΗΣ