Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: Βελτιωτικά έργα υποδομής στην Τ.Κ. Μεσούντας

O Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό κατά το άρθρο 117 του ν. 4412/2016 με σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης των τιμών Τιμολογίου της Μελέτης   (Άρθρο 125 του Ν.4412/2016)  για την ανάδειξη Μειοδότη κατασκευής του έργου για την ανάθεση του έργου «Βελτιωτικά έργα υποδομής στην Τ.Κ. Μεσούντας»  προϋπολογισμού  29.821,19  € και συνολικά απαιτούμενης δαπάνης με την αξία του Φ.Π.Α. και της Αναθεώρησης  37.000,00€ σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 74/2017  Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων. (CPV 45233120-6  –  Έργα  οδοποιίας, CPV 45332200-5 – Υδραυλικά έργα  και CPV 44112000-8 Διάφορες οικοδομικές κατασκευές).

Τo έργο θα χρηματοδοτηθεί από την ΣΑΤΑ. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  21/11/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 ενώπιον της οικείας επιτροπής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, μέχρι και δύο εργάσιμες ημέρες πριν τον διαγωνισμό, να λάβουν γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λ.π., στα γραφεία της αρχής που διεξάγει το διαγωνισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο 8 9. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των τευχών και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (http://www.dhmosktzoumerkwn.gr).

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

Μεμονωμένεςεργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίαςΟΔΟΠΟΙΪΑΣ  ΚΑΙ εφόσον ανήκουν στηνΑ1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίαςΥΔΡΑΥΛΙΚΑ , ΚΑΙ εφόσον ανήκουν στηνΑ1 τάξη και άνωγια έργα κατηγορίαςΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑή Κοινοπραξίες των προαναφερόμενων κατηγοριών.

β.Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ.Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

δ.Επιχειρήσεις εργοδηγών ή πτυχιούχων μέσων τεχνικών σχολών που καταργήθηκαν με το Ν. 576/77 με εμπειρία άνω 12 ετών εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων (τέως Νομαρχιακά μητρώα) για έργα κατηγορίαςΟΔΟΠΟΙΪΑΣ καιΥΔΡΑΥΛΙΚΑκαιΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  ή Κοινοπραξίες μεταξύ των εγγραμμένων στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων των προαναφερόμενων κατηγοριών

Εγγυητική συμμετοχής δεν απαιτείται. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26853-60225, FAX επικοινωνίας 26850-22223, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Ιωάννης Μαυρίκης.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή