Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 27/09/2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΙΘΜ.  13/2017

Καλείσθε να προσέλθετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος στο Βουργαρέλι την 27η του μηνός Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω:

 

1.     

ΘΕΜΑ

Περί γνωμοδότησης για διαίρεση του 2/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Ράμιας και 2/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Παλαιοκατούνου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

2.     

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων Α.Αποφ. 23620/11-07-2017

3.     

ΘΕΜΑ

Περί βεβαίωσης ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων ανταποδοτικού χαρακτήρα, των προσόντων για πρόσληψη υπαλλήλων, και ιεράρχηση των αιτούμενων προς κάλυψη θέσεων

4.     

ΘΕΜΑ

Περί γνωμοδότησης επί μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Ασύρματος Κόμβος της RularConnectΕυρυζωνικά Δίκτυα Α.Ε.Ε.Σ., με κωδική ονομασία 2422407 Καταρράκτης Άρτας»

5.     

ΘΕΜΑ

Περί πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για κάλυψη κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων ή εποχικών αναγκών

6.     

ΘΕΜΑ

Περί διοργάνωσης 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Τουρισμού Υπαίθρου- Αγροτουρισμού στην Ήπειρο

7.     

ΘΕΜΑ

Περί μη προσαύξησης λογαριασμών ύδρευσης και διακανονισμών λόγω τεχνικού προβλήματος στη μηχανοργάνωση του Δήμου

8.     

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας σύνταξης μελέτης: «Βελτίωση βατότητας οδού Βουργαρέλι- Πάτερ Κοσμάς»

9.     

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας σύνταξης του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδών Τ.Κ. Διστράτου»

10. 

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας σύνταξης του έργου: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας  αγροτικής οδού στη θέση Βλάγκαδα της Τ.Κ. Καταρράκτη»

11. 

ΘΕΜΑ

Περί επεκτάσεων ηλεκτροφωτισμού

12. 

ΘΕΜΑ

Περί επιχορήγησης Πολιτιστικών Συλλόγων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

13. 

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής δωρεάς αδρανών υλικών από τους Συνεταιρισμούς Βουργαρελίου- Αθαμανίου

14. 

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου  για τη δράση: Ανειλημμένες υποχρεώσεις της δράσης «Εκδήλωση-αφιέρωμα στην μνήμη του Χρήστου Φωτίου» (1.240,00  €)

15. 

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου  για το έργο:  «Συντήρηση- αποκατάσταση και στεγάνωση κτηρίου Κέντρου Υγείας Βουργαρελίου» (74.400,00  €)

16. 

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου  για το έργο:  «Βελτίωση οδού στη θέση Καναβοτόπι Τ.Κ. Βουργαρελίου» (74.400,00  €)

17. 

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου  για το έργο:  «Επισκευή στέγης- λοιπές εργασίες αποπεράτωσης Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων Σκοτωμένου Τ.Κ. Καταρράκτη» (7.250,00  €)

18. 

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου  για το έργο:  «Επισκευή- συντήρηση και ανάδειξη πρώην Δημοτικού Σχολείου οικισμού Παλαιοχωρίου Τ.Κ. Αγνάντων» (7.250,00  €)

19. 

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου  για το έργο:  «Ανάπλαση και ανάδειξη μνημείου πεσόντων κεντρικής πλατείας οικισμού Κάτω Γραικικό στην Τ.Κ. Γραικικού» (7.250,00  €)

20. 

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου  για το έργο:  «Κατασκευή υδρομάστευσης και αγωγού άρδευσης στον οικισμό Σγάρα  Τ.Κ. Καταρράκτη» (20.000,00  €)

21. 

ΘΕΜΑ

Περί  έγκρισης της υπ‘ αριθμ. 64/2017 μελέτης με τίτλο « Εσωτερική Οδοποιία ΤΚ Βουργαρελίου» ποσού  54.400,00 € - Συνοπτικός  Διαγωνισμός

22. 

ΘΕΜΑ

Περί  έγκρισης της υπ‘ αριθμ. 65/2017 μελέτης με τίτλο «Βελτίωση βατότητας οδών και περίφραξη νεκροταφείου  ΤΚ Κουκουλίων» ποσού  27.000,00 € - Συνοπτικός  Διαγωνισμός

23. 

ΘΕΜΑ

Περί  έγκρισης της υπ‘ αριθμ. 66/2017 μελέτης με τίτλο «Ανικατάσταση στέγης πρώην Δημοτικού Σχολείου οικισμού Αγορασιάς και επισκευή Νεκροταφείου οικισμού Αγ. Χαραλάμπους στην Τ.Κ. Κάτω Αθαμανίου»

24. 

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης μελέτης της εργασίας: Εργασίες φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς αμμοχάλικου για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

25. 

ΘΕΜΑ

Περί παραχώρησης αίθουσας στο Δημοτικό κτήριο Τ.Κ. Ανεμορράχης στον πολιτιστικό σύλλογο ( αρ. 5693/28-8-2017)

26. 

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την ανάθεση του έργου: Αποκατάσταση οδών - Αντιπλημμυρική προστασία στην Τ.Κ. Βουργαρελίου (λόγω έκτακτης ανάγκης)

27. 

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την ανάθεση της εργασίας: Επισκευές αγωγών Φ63 δικτύου ύδρευσης στην ΔΕ Μελισσουργών – θέση Κάμπος και θέση Μουτσίλα Μέλλιου

28. 

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την ανάθεση της προμήθειας υλικών ύδρευσης λόγω έκτακτης ανάγκης

29. 

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης λόγω έντονων βροχοπτώσεων – Καθαρισμοί δρόμων – Άρση καταπτώσεων

30. 

ΘΕΜΑ

Περί τοποθέτησης πινακίδας μονοδρόμου στην Τ.Κ. Μελισσουργών

31. 

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης  δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας ανάκτησης δεδομένων αποθηκευτικού μέσουλόγω έκτακτης ανάγκης

32. 

ΘΕΜΑ

Περί καθορισμού επιτροπών παραλαβής έργων

33. 

ΘΕΜΑ

Περί χωροθέτησης και κατασκευής χώρων συλλογής μεγάλων αντικειμένων στην τοποθεσία Σκοτωμένου και Άγναντα Δ.Ε. Αγνάντων

34. 

ΘΕΜΑ

Περί χωροθέτησης και κατασκευής χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, μηχανημάτων και αδρανών υλικών στη Δ.Ε. Αγνάντων

35. 

ΘΕΜΑ

Περί χωροθέτησης και  κατασκευής 70 μονίμων θέσεων  τοποθέτησης κάδων συλλογής απορριμμάτων επαρχιακών δρόμων ΔΕ Αγνάντων

36. 

ΘΕΜΑ

Περί λήψης απόφασης για σύνταξη μελέτης άρδευσης Τελισίου Τ.Κ. Τετρακώμου

37. 

ΘΕΜΑ

Περί λήψης απόφασης για αγορά JCB και μικρού φορτηγού αυτοκινήτου στην Δ.Ε. Αγνάντων

38. 

ΘΕΜΑ

Αναμόρφωση - τροποποίηση προϋπολογισμού - Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΧΟΥΛΗΣ