Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εργασία: «Αποκατάσταση βλαβών δικτύων ύδρευσης Δ.Ε Αθαμανίας - Θεοδωριάνων»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης για την εργασία : «Αποκατάσταση βλαβών δικτύων ύδρευσης Δ.Ε Αθαμανίας - Θεοδωριάνων», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 64.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

(CPV:45330000-9  Υδραυλικές εργασίες)

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα που βρίσκεται Βουργαρέλι Ν. Άρτας, την 15/09/2017 ημέρα Παρασκευή.

Ώρα έναρξης του διαγωνισμού 09.30 π.μ..

Ώρα λήξης της παραλαβής προσφορών 10.00 π.μ.

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

21.1        Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

                  α.  Εγγεγραμμένες   

                        α.1.Εγγεγραμμένες   στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του                                                              ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω ανεξάρτητα από την έδρα τους για έργα κατηγορίας Υδραυλικά

                        α.2.Εγγεγραμμένες   στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν και στην  Α1 και άνω ανεξάρτητα από την έδρα τους για έργα κατηγορίας

                        α.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη   Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας «Υδραυλικά», με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) .

β.            Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ.             Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

δ.  Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων (τέως Νομαρχιακά μητρώα) για έργα κατηγορίας «Υδραυλικά»ή Κοινοπραξίες μεταξύ των εγγραμμένων στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων των προαναφερόμενων κατηγοριών

21.2              Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

21.3              Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Δεν απαιτείται να κατατεθεί εγγύηση συμμετοχής.

Ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών είναι από την υπογραφή της σύμβασης και για 12 μήνες μετά την υπογραφή αυτής.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το Δημοτικό Κατάστημα στο Βουργαρέλι κάθε εργάσιμη ημέρα και από ώρα 09.00 π.μ. μέχρι 13.00 μ.μ.  (αρμόδιος κ. Ιωάννης Μαυρίκης) Τηλέφωνο 2685360225  FAX2685022223, μέχρι δύο (2) εργάσιμες ημέρες προ του διαγωνισμού.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται, στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (http://www.dhmosktzoumerkwn.gr), σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας.

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΑΡΝΕΛΗΣ