ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Ο Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων  έχοντας υπόψη

-         τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07

-         την αριθμ. 55/74802/29-12-2010 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.

-         τον ΟΕΥ του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων   

-         την ανάγκη πλήρωσης μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου

καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη, στις  ακόλουθες θεματικές ενότητες:

(a)    Μελέτη και επίβλεψη κατασκευής τεχνικών έργων

(b)   Σύνταξη και έλεγχο Αναλυτικών επιμετρήσεων, Επιμετρητικών σχεδίων, Πρωτοκόλλων Παραλαβής Αφανών Εργασιών, Πρωτοκόλλων Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος, Πιστοποιήσεις έργων, Τελικών Επιμετρήσεων, Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων.

(c)    Σύνταξη σχεδίων σε ηλεκτρονική μορφή 

(d)   Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές-ΕΤΕΠ και εργαστηριακούς ελέγχους υλικών

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α)  Τα   γενικά   προσόντα   διορισμού   που   προβλέπονται   για   τους   υπαλλήλους   του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.

Β)  Πτυχίο   ή   δίπλωμα   Πανεπιστημίου   «ΠΕ   ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ   ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   ή   ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  »   της   ημεδαπής   ή   ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής,

Γ) Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στις παραπάνω θεματικές ενότητες τουλάχιστον πέντε ετών.

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

1.      Για   μεν   τους   μισθωτούς,   χωριστή   από   την   αίτηση,   υπεύθυνη   δήλωση   του υποψηφίου,   κατά   το   άρθρο   8   του   ν.   1599/1986,   στην   οποία   να   δηλώνονται   ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας,  συνοδευόμενη από αντίστοιχες βεβαιώσεις του εκάστοτε ιδιώτη από τις   οποίες   να   προκύπτουν   το   είδος   και   η   χρονική   διάρκεια   της   εξειδικευμένης εμπειρίας

2.      Οι   μισθωτοί   του   δημόσιου   τομέα,   μπορούν,   εναλλακτικά,   αντί   της   υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την   οποία   να   προκύπτουν   το   είδος   και   η   χρονική   διάρκεια   της   εξειδικευμένης εμπειρίας.

3.      Για   δε   τους   ελεύθερους   επαγγελματίες,   χωριστή   από   την   αίτηση,   υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας συνοδευόμενη από τις αντίστοιχες βεβαιώσεις δημοσίων ( πιστοποιητικά εμπειρίας ) και ιδιωτικών φορέων    από τις   οποίες   να   προκύπτουν   το   είδος   και   η   χρονική   διάρκεια   της   εξειδικευμένης εμπειρίας

Οι   αιτήσεις   των   ενδιαφερομένων   με   βιογραφικό   σημείωμα   και   τα   σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο συνοδευόμενος από επιστολή η οποία και θα πρωτοκολληθεί επί ποινή αποκλεισμού.  

Στην επιστολή θα αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντα και θα απευθύνεται προς το Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων και την ένδειξη

«ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ»

Αιτήσεις δύνανται να αποσταλούν και να παραλειφτούν ταχυδρομικά στην ταχυδρομική διεύθυνση :

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Δημοτικό Κατάστημα Βουργαρέλι

Βουργαρέλι

Νομός Αρτας

ΤΚ 47045

Σημείωση:Η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη παρά μόνο η εμπρόθεσμη λήψη αριθμού πρωτοκόλλου

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και της λήψης αριθμού πρωτοκόλλου ορίζεται σε πέντε εργάσιμες (5) ημέρες από την επόμενη μέρα της δημοσίευσης της παρούσας σε εφημερίδα του Νομού. Εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης και λήψη αριθμού πρωτοκόλλου δεν θα γίνεται δεκτή και ο φάκελος της αίτησης θα επιστρέφεται.

Η παρούσα έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.dhmosktzoumerkwn.gr/

Γι οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι/νες θα επικοινωνούν με τον αρμόδιο τμήμα του Δήμου (τηλ. επικοινωνίας 2685360215,2685360228) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.