Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων 18/05/17

Καλείσθε να προσέλθετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος στο Βουργαρέλι την  18 η του μηνός  Μαΐου 2017, ημέρα  Πέμπτη και ώρα  17:30  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω:

 

1.  

ΘΕΜΑ

Περί Σχεδίου καταστατικού της υπό σύσταση Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας υπό την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΝΔΟΥ» με διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΠΙΝΔΟΣ»

2.  

ΘΕΜΑ

Περί προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων –Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ),για την υλοποίηση του έργου:  Έρευνα για την ασφαλή ανάπτυξη των υποδομών των Τ.Κ Αθαμανίου και Τ.Κ Θεοδωριάνων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

3.  

ΘΕΜΑ

Περί καθορισμού μελών επιτροπής για έρευνα ανταποδοτικής ανακύκλωσης χαρτοπλαστικών  κ.λ.π και ανακύκλωσης συσκευασιών.

4.  

ΘΕΜΑ

Περί απόφασης απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων- μηχανημάτων ,αδρανών υλικών κ.λ.π , κεντρικών δρόμων που προσβάλουν αισθητικά το περιβάλλον.

5.  

ΘΕΜΑ

Περί απόφασης για άμεση υποχρέωση μεταφοράς και τοποθέτησης υδρομετρητών ,μερίμνει των ιδιοκτητών στα πεζοδρόμια ,σύμφωνα με τον κανονισμό ύδρευσης. ( για συζήτηση)

6.  

ΘΕΜΑ

Περί κανονισμού άρδευσης (προκαταρκτική συζήτηση)

7.  

ΘΕΜΑ

Περί λήψης ασφαλιστικών  μέτρων ,προστασία δασικού και ξενοδοχείου Καταρράκτη, τα οποία έχουν εγκαταλείψει μισθωτές.

8.  

ΘΕΜΑ

Περί στήριξης απόφασης κοινοφελούς σε αίτημα νομιμοποίησης υπηρετούντων υπαλλήλων.

9.  

ΘΕΜΑ

Περί απόδοσης εσόδων Μ.Υ.Η.Ε στις κατά τόπου κοινότητες κατά ποσοστό 80% με υποχρέωση της οικονομικής υπηρεσίας στη δημιουργία ξεχωριστού Κ.Α. ( για συζήτηση)

10. 

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης μελέτης της εργασίας: «Αποκατάσταση βλαβών δικτύων ύδρευσης Δ.Ε Αγνάντων –Μελισσουργών »

11. 

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης μελέτης της εργασίας: «Αποκατάσταση βλαβών δικτύων ύδρευσης Δ.Ε Αθαμανίου- Θεοδωριάνων»

12. 

ΘΕΜΑ

Περί πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για κάλυψη κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων ή εποχικών αναγκών

13. 

ΘΕΜΑ

Περί αίτησης για χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης εταιρίας «RULALCONΝECT»

14. 

ΘΕΜΑ

Περί τροποποίησης δημοτικών τελών και φόρων όσον αφορά τους τρίτεκνους-πολύτεκνους.

15. 

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής και κατανομής ποσού 28.400 ευρώ  από το Υπουργείο Εσωτερικών ,για τον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων, από τους Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017 στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

16. 

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής και κατανομής ποσού 15.510,00 € ,από το Υπουργείο Εσωτερικών, για τον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων ,από τους Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017 στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους.

17. 

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης των εργασιών για το έργο «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού Γραβιά Γραικικού»

18. 

ΘΕΜΑ

Περί προσωρινής παραχώρησης στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων ενός (1) λυομένου οικίσκου 25 τμ για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών του κ. Μπουργάνη  Ι . Χρήστου  από τις κατολισθήσεις του Φεβρουαρίου 2015.

19. 

ΘΕΜΑ

Περί παραχώρησης Δημ. Σχολείου Καλλονής για έκθεση φωτογραφίας του  Κώστα Μπαλάφα από τον «ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΑΡΤΑΣ»

20. 

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης μελέτης «Βελτίωση Βατότητας οδών Θεοδωριάνων»

21. 

ΘΕΜΑ

Περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής έργων.

22. 

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής για το έργο «Βελτίωση υδρομάστευσης Τ.Κ Βουργαρελίου»

23. 

ΘΕΜΑ

Περί χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών για τον Τσάκα Ηρακλή.

24. 

ΘΕΜΑ

Ενοικίαση γραφείων πρώην κοινότητας Θεοδωριάνων από το κληροδότημα Παλούκη στο Δήμο.

25. 

ΘΕΜΑ

Αναμόρφωση προϋπολογισμού :Αποζημίωση απολύσεων της εργαζόμενης Ι.Δ.Α.Χ. Τσιώρη Γεωργίας.

26. 

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ανάρτηση αγωγού ύδρευσης στη θέση Άσπρη Γκούρα Δ.Ε Θεοδωριάνων»

27. 

ΘΕΜΑ

Περί έγκριση μελέτης: «Βελτιωτικά έργα υποδομής στην Τ.Κ Κυψέλης»

28. 

ΘΕΜΑ

Περί αίτηση έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου «Κατασκευή σωληνωτών οχετών στην θέση Δάφνη (προς Γυμνάσιο Λύκειο Αγνάντων ) ΤΚ Αγνάντων »

29. 

ΘΕΜΑ

Αναμόρφωση - τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2017

30. 

ΘΕΜΑ

Περί ενημέρωσης για ημερίδα Παρασκευή 19 Μαΐου 2017 για την τουριστική προβολή.

31. 

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης παράτασης για το έργο «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Κουκουλίων »

32. 

ΘΕΜΑ

Περί διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (υποκατηγορία Α2,ομάδα10η,α/α 1) «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο, ισχύος 0,491ΜW, στο ρέμα «Σαλτσίρεμα», στην Τ.Κ. Αγνάντων,του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,Π.Ε Άρτας»

33. 

ΘΕΜΑ

Περί παροχής σύμφωνης γνώμης για εγκατάσταση κόμβου ευρυζωνικού δικτύου στο Αθαμάνιο ‘Αρτας από την «RURALCONNECT».

 

                                                                                                                    

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΧΟΥΛΗΣ