Πρόσκληση εγγραφής ενδιαφερόμενων εργοληπτών & μελετητών στο μητρώο δημόσιων ηλεκτρονικών κληρώσεων για απευθείας αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων

ΘΕΜΑ:Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων

στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων

μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών

και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

 

Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκωνκαλεί τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσίων Έργων που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχων μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκωννα υποβάλουν, εντός είκοσι (20) ημερών από τη παρούσα ανακοίνωση, σχετική αίτηση στο πρωτόκολλο του Δ. Κεντρικών Τζουμέρκων, (Βουργαρέλι Ν. Άρτας, Τ.Κ 470.45), προσκομίζοντας φωτοαντίγραφο του εργοληπτικού (Μ.Ε.Ε.Π. / πρώην Νομαρχιακά Μητρώα) ή μελετητικού τους πτυχίου, το οποίο να είναι σε ισχύ.

 

Συνημμένα:

1.  Υπόδειγμα Αίτησης Μελετητών Δημοσίων Έργων & Υπόδειγμα Αίτησης Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

 

Ο Δήμαρχος

 

Μαρίνος Γαρνέλης