Πρόσκληση 15ης/25-04-2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε σε «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 25η του μηνός Απριλίου του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00μ.μ., για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18 και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.17849/ΦΕΚ Τεύχος Β 1954/26.03.2023 ως εξής:

Θέμα 1

Περί αποδοχής ένταξης της Πράξης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, με τα στοιχεία του Παραρτήματος ΙΙ της υπ’ αριθμ. 1152/07-04-2023 απόφασης της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014 - 2020 - Δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» Περιφέρειας Ηπείρου

Θέμα 2

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού  "Αγιά Σωτήρα - Ποταμιά'' ΤΚ Παλαιοκατούνου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 3

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων δημοπράτησης του έργου: «Μουσείο Εθνικής Αντίστασης και Λαογραφικής Ιστορίας»

Θέμα 4

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 1/2023 μελέτης του Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων (σύμβαση 2023) και προμήθεια καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης)»

Θέμα 5

Περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια: «Προμήθεια καυσίμων (σύμβαση 2023) και προμήθεια καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης)»

Θέμα 6

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων δημοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια καυσίμων (σύμβαση 2023) και προμήθεια καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης)»

Θέμα 7

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 2/2023 μελέτης του Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών με τίτλο: «Διάθεση προσωπικού για την κάλυψη των δράσεων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 8

Περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας: «Διάθεση προσωπικού για την κάλυψη δράσεων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 9

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων δημοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας: «Διάθεση προσωπικού για την κάλυψη δράσεων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 10

Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας Παπαθεοδώρου ΤΚ Κτιστάδων»

Θέμα 11

Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού από θέση Ομαλή Βουργαρελίου έως Οροπέδιο Βουργαρελίου (Θέση Λυκενάκι) Τ.Κ. Βουργαρελίου»

Θέμα 12

Περί αποδοχής κληρονομιάς

Θέμα 13

Κήρυξη απαλλοτρίωσης εκτάσεων για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση και άρση επικινδυνότητας οδού Καταρράκτης – Βουργαρέλι»

Θέμα 14

Περί συμμετοχής στην κατάθεση πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ», του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2022»

Θέμα 15

Εισήγηση αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2023

Θέμα 16

Περί εξειδίκευσης πίστωσης από τον ΚΑ 00-6443.001 με τίτλο: «Δαπάνες δεξιώσεων εθνικών ή τοπικών εορτών»

Θέμα 17

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 1323/11-04-2023 απόφασης Δημάρχου περί μίσθωσης μηχανημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης λόγω έντονων βροχοπτώσεων που επικράτησαν στην περιοχή από τις 03-04-2023 έως και τις 07-04-2023

Θέμα 18

Περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, καθαρισμού δρόμων, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού (άρθρο 61 παρ. 1 του Ν. 3979/16.07.2011/ΦΕΚ 138 Α) του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρήστος Χασιάκος