Πρόσκληση 9ης/25-04-2023 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Kαλείσθε σε Τακτική «Δια ζώσης» Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος, στο Βουργαρέλι την 25η του μηνός Απριλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξειςτου άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, την ΚΥΑ 429/12.03.2020, την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.375/39167/02.06.2022 τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α'), την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ. οικ. 21217/ΦΕΚ Τεύχος Β 2301/08.04.2023, το άρθρο 11 του Ν. 5043/ ΦΕΚ Α’ 91/13.04.2023, όπως τροποποίησε την παρ.1 άρθρου 67 και παρ.1 άρθρου 167 ν.3852/2010και των παρ. 3δ και 4 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασηςστα θέματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα της ημερήσιας διάταξης:

1

ΘΕΜΑ

Περί 2ης αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, έτους 2023

2

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 22.530,00 € από το ΥΠ.ΕΣ., για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, έτους 2022 – Δ΄ Κατανομή

3

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 7.500,00 € από το ΥΠ.ΕΣ., για την κάλυψη δαπανών για εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης σχολικών κτηρίων, από ΚΑΠ έτους 2022

4

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 33.795,00 € από το ΥΠ.ΕΣ., για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, έτους 2023 – Α΄ Κατανομή

5

ΘΕΜΑ

Περί 3ης παρατάσεως εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Βελίωση βατότητας οδών στις Τ.Κ. Μικροσπηλιάς – Λεπιανών – Ράμιας και Κεντρικού» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

6

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου: «Επισκευή πρώην Δημοτικού Σχολείου  Παλαιοχωρίου Τ.Κ. Βουργαρελίου»του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

7

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου: «Βελτιωτικά έργα υποδομής Τ.Κ. Κάτω Καλεντίνης και Τ.Κ. Κεντρικού»του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

8

ΘΕΜΑ

Περί επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού στη θέση «Γέφυρα Κοφερίτα οικία Τσιώρου» της Τ.Κ. Μελισσουργών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

9

ΘΕΜΑ

Περί διοργάνωσης εκδήλωσης για τον βομβαρδισμό του Βουργαρελίου, στην Τ.Κ. Βουργαρελίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

10

ΘΕΜΑ

Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες (Ληξίαρχος Δ.Ε. Αθαμανίας), Τμήματος Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Νομού Άρτας, για το έτος 2023

11

ΘΕΜΑ

Περί ορισμού μελών της επιτροπής της παρ.1 του άρθρου 196 του Ν.4555/18 για τον καθορισμό του τιμήματος εκμίσθωσης του Ορειβατικού Καταφυγίου στη θέση «Σταυρός» Θεοδωριάνων της Τ.Κ. Θεοδωριάνων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

12

ΘΕΜΑ

Περί ορισμού μελών της επιτροπής της παρ.1 του άρθρου 196 του Ν.4555/18 για τον καθορισμό του τιμήματος εκμίσθωσης εκτάσεως, εκτός του οικισμού Φράστων της Τ.Κ. Αγνάντων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

13

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της υπ' αριθμ. 1323/11.04.2023 απόφασης Δημάρχου περί μίσθωσης μηχανημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης λόγω έντονων βροχοπτώσεων που επικράτησαν στην περιοχή από τις 03. 04. 2023 έως και τις 07.04.2023

14

ΘΕΜΑ

Περί κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινητης περιουσίας για την ικανοποίηση αναγκών κοινης ωφελειας (για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση και άρση επικινδυνότητας οδού Καταρράκτης – Βουργαρέλι)

15

ΘΕΜΑ

Περί επιχορήγησης του Πολιτιστικού Συλλόγου “ΑΝΘΙΜΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ”, για την τουριστική προβολή του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων στη Ρουμανία

16

ΘΕΜΑ

Περί αιτήματος του  ιδρύματος «Γεωργίου Νάκη».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΪΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ