Πρόσκληση σύγκλησης 21ης/27-12-2022 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

   Kαλείσθε σε Τακτική Μεικτή «Δια ζώσης», τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και των οδηγιών του ΥΠ.ΕΣ. «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» και με «Τηλεδιάσκεψη», μέσω της εφαρμογής Ζoom, Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος, στο Βουργαρέλι την27η του μηνόςΔεκεμβρίου 2022, ημέραΤρίτη και ώρα15:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, τα άρθρα 41 & 78 του Ν.4954/ΦΕΚ Α’ 136/09.07.2022, την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 72546/ΦΕΚ 6445 Β΄/16.12.2022και τα άρθρα 3 & 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης,στα θέματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα της ημερήσιας διάταξης:

1.

ΘΕΜΑ

Περί ψήφισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, έτους 2023

2.

ΘΕΜΑ

Περί αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, έτους 2022   

3.

ΘΕΜΑ

Δυνατότητα υποβολής γνώμης Δημοτικού Συμβουλίου επί αντικειμενικών αξιών ακινήτων

4.

ΘΕΜΑ

Περί απευθείας αγοράς οικοπέδου, ιδιοκτησίας της κ. Βασιλείου Λουϊζας του Άγγελου, στη θέση «Καναβοτόπι» εντός του οικισμού Βουργαρελίου, της Τ.Κ. Βουργαρελίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

5.

ΘΕΜΑ

Περί µείωσης τελών ενοικίου σε κατάστηµα που στεγάζεται σε ακίνητο του Δήµου, στην πλατεία του οικισμού Αγνάντων, της Τ.Κ. Αγνάντων του Δήµου Κεντρικών Τζουµέρκων Ν. Άρτας, για το έτος 2022

6.

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης από το ΥΠ.ΕΣ. για λειτουργικές δαπάνες Σχολείων (Δ’ κατανομή) του Δήμου Κεντρκών Τζουμέρκων, έτους 2022, ποσού 22.496,20 €

7.

ΘΕΜΑ

Περί καθορισμού συντελεστών τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, για το έτος 2023

8.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης απόφασης Δημάρχου για την μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης λόγω έντονων βροχοπτώσεων στις 08/12/2022

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΪΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ