Πρόσκληση σύγκλησης 16ης/23-09-2022 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε σε έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,η οποία θα γίνει «δια περιφοράς», την 23η του μηνόςΣεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή,ώρα16.30 μ.μ. - 17.00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, λόγω του κατεπείγοντος του θέματος, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής:

  1.  

ΘΕΜΑ

«Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω της αναγγελίας του θανάτου του  Δημοτικού Συμβούλου Σκαλτσογιάννη Παναγιώτη»

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

ΧΑΪΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ