Πρόσκληση σύγκλησης της 26ης/20-07-2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στην «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 20η του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00μμ, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με της σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), με της διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 ως εξής:

                                                                                                                                                                                                                                             

Θέμα 1

Περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Ομάδα «Μπουλούκι»

Θέμα  2

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επέκταση δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Κορακάδα ΤΚ Αθαμανίου»

Θέμα 3

Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για την έγκριση του έργου: «Διαμόρφωση χώρου παιδικής χαράς περιορισμένης ενεργειακής κατανάλωσης με όργανα από ανακυκλώσιμα υλικά εκπαιδευτικού χαρακτήρα, στον οικισμό Αγνάντων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 4

Περί καθορισμού όρων δημοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Διαμόρφωση νέων χώρων βιωματικής αναψυχής ανηλίκων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (Σγάρα – Μελισσουργοί)»

Θέμα 5

Περί καθορισμού όρων δημοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια εξοπλισμού βιωματικής αναψυχής ανηλίκων»

Θέμα 6

Περί καθορισμού όρων δημοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια εξοπλισμού περιβαλλοντικής αναβάθμισης κτηριακής εγκατάστασης και αύλειου χώρου Α’ Βάθμιας εκπαίδευσης Βουργαρελίου»

Θέμα 7

Περί εξειδίκευσης πίστωσης από τον ΚΑ 00-6443.001 με τίτλο: «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών»

Θέμα 8

Περί εξειδίκευσης πίστωσης από τον ΚΑ 00-6434.001 με τίτλο: «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων»

Θέμα 9

Περί ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων στην ΤΚ Αγνάντων

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Χρήστος Χασιάκος