Πρόσκληση σύγκλησης της 25ης/20-07-2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στην «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 20η του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:30μμ, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με της σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), με της διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 ως εξής:

                                                                                                                                                                                                                                             

Θέμα 1

Περί έγκρισης της μελέτης με τίτλο: «Βελτιωτικά – Περιβαλλοντικά έργα υποδομής Τοπικών Κοινοτήτων ΔΕ Αγνάντων»

Θέμα 2

Εισήγηση αναμόρφωση – τροποποίηση του Προϋπολογισμού έτους 2022

Θέμα 3

Περί παράτασης σύμβασης παραχώρησης κοινοτικού ύδατος στην εταιρεία «ΝΕΡΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Χρήστος Χασιάκος