Πρόσκληση σύγκλησης της 24ης/05-07-2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στην «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 5η του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00πμ, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με της σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), με της διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 ως εξής:

                                                                                                                                                                                                                                             

Θέμα 1

Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου: «Συντήρηση νεκροταφείων Καταρράκτη ΤΚ Καταρράκτη»

Θέμα 2

Περί εγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου: «Ανακαίνιση - Συντήρηση διατηρητέου κτηρίου Μικροσπηλιάς Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 3

Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας στον χείμαρρο Κοφρύτο της τκ Καψάλων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (κατασκευή συρματόπλεκτων κιβωτίων για αντιστήριξη δρόμου)

Θέμα 4

Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδών ΔΕ Θεοδωριάνων»

Θέμα 5

Περί έγκρισης της μελέτης με τίτλο: «Βελτιωτικά έργα υποδομής ΤΚ Μελισσουργών και επέκταση δικτύου ύδρευσης»

Θέμα 6

Περί έγκρισης της μελέτης με τίτλο: «Διαμόρφωση νέων χώρων βιωματικής αναψυχής ανηλίκων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (Βουργαρέλι – Γραικικό – Ανεμορράχη)»

Θέμα 7

Περί έγκρισης της μελέτης με τίτλο: «Βελτιωτικά έργα υποδομής ΤΚ Βουργαρελίου»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Χρήστος Χασιάκος