Πρόσκληση σύγκλησης της 23ης/28-06-2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στην «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 28η του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:30μμ, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με της σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), με της διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 ως εξής:                                                                                                                                                                                                                            

Θέμα 1

Περί έγκρισης Προϋπολογισμού έτους 2022 του Πολιτιστικού και Αθλητικού Κέντρου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Θέμα 2

Εισήγηση αναμόρφωσης – τροποποίησης του Προϋπολογισμού έτους 2022

Θέμα 3

Περί έγκρισης της μελέτης με τίτλο: «Βελτιωτικά έργα υποδομής ΤΚ Ανεμορράχης»

Θέμα 4

Περί έγκρισης της μελέτης με τίτλο: «Βελτιωτικά έργα υποδομής ΤΚ Κάτω Καλεντίνης και ΤΚ Κεντρικού»