Πρόσκληση σύγκλησης 12ης/28-06-2022 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος, στο Βουργαρέλι την 28η του μηνός Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 375/Α.Π:39167/02.06.2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., το άρθρο 48 του Ν.4940/14.06.2022/ΦΕΚ Α’ 112και των παρ. 3δ και 4 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης,στα θέματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα της ημερήσιας διάταξης

 

1.

ΘΕΜΑ

Ενημέρωση Δ.Σ. για τον Απολογισμό της Σχολικής Επιτροπής Α’ Βάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων

2.

ΘΕΜΑ

Ενημέρωση Δ.Σ. για τον Απολογισμό της Σχολικής Επιτροπής Β’ Βάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων

3.

ΘΕΜΑ

Περί αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, έτους 2022

4.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 2326/10-06-2022 απόφασης Δημάρχου περί μίσθωσης μηχανημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης λόγω έντονων βροχοπτώσεων από της 09-06-2022 έως και της 10-06-2022

5.

ΘΕΜΑ

Περί τροποποίησης αποφάσεων παραχωρούμενων ποσοτήτων νερού, στην εταιρεία «Πηγές Κωστηλάτας Α.Ε.», με το διακριτικό τίτλο «EUROWATERLAND A.E.»

6.

ΘΕΜΑ

Περί συγκρότησης Επιτροπών  Προσωρινής  και Οριστικής Παραλαβής  έργων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων