Πρόσκληση σύγκλησης της 22ης/20-06-2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στην «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 20η του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00πμ, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με της σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), με της διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 ως εξής:

                                                                                                                                                                                                                                             

Θέμα 1

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 2326/10-06-2022 απόφασης Δημάρχου περί μίσθωσης μηχανημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης λόγω έντονων βροχοπτώσεων από της 09-06-2022 έως και της 10-06-2022

Θέμα 2

Περί έγκρισης απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2021 Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Θέμα 3

Περί έγκρισης απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2021 Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Θέμα 4

Περί πρόσληψης προσωπικού στο πλαίσιο της κάλυψης δράσεων πυροπροστασίας έτους 2022

Θέμα 5

Περί λήψης απόφασης προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα καθαριότητας (άρθρο 107 Ν.4483/17) έτους 2022 (διάρκειας σύμβασης δύο μήνες)

Θέμα 6

Περί καθορισμού όρων δημοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Βελτίωση βατότητας δημοτικής οδού Γουριανών – Χρυσοσπηλιώτισσας»

Θέμα 7

Περί καθορισμού όρων δημοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Διαμόρφωση νέων χώρων βιωματικής αναψυχής ανηλίκων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (Σγάρα – Μελισσουργοί)»

Θέμα 8

Περί καθορισμού όρων δημοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια εξοπλισμού βιωματικής αναψυχής ανηλίκων»

Θέμα 9

Περί καθορισμού όρων δημοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια εξοπλισμού περιβαλλοντικής αναβάθμισης κτηριακής εγκατάστασης και αύλειου χώρου Α’ Βάθμιας εκπαίδευσης Βουργαρελίου»

Θέμα 10

Περί έγκρισης της μελέτης με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης Αγνάντων-Μελισσουργών»

Θέμα 11

Περί έγκρισης της μελέτης με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης Αθαμανίας-Θεοδωριάνων»

Θέμα 12

Περί έγκρισης της μελέτης με τίτλο: «Κατασκευή δεξαμενής μερισμών υδάτων στην θέση Σπάθες ΤΚ Αθαμανίου»

Θέμα 13

Περί έγκρισης της μελέτης με τίτλο: «Βελτίωση βατότητας οδών ΤΚ Διστράτου»

Θέμα 14

Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας οδών ΔΕ Αθαμανίας»

Θέμα 15

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας οδών ΔΕ Αθαμανίας» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Θέμα 16

Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Εξειδικευμένες εργασίες άμεσης ενίσχυσης και αποκατάστασης της φέρουσας ικανότητας των λιθόκτιστων τοίχων αντιστήριξης της κεντρικής πλατείας Βουργαρελίου»

Θέμα 17

Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση οδού στη θέση Καναβοτόπι ΤΚ Βουργαρελίου»

Θέμα 18

Περί λήψης απόφασης για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, σε δημοτικό χώρο στον οικισμό Αγνάντων, της Τ.Κ. Αγνάντων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Θέμα 19

Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και ανάδειξη αναδόχου της την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας: «Διάθεση προσωπικού για την κάλυψη δράσεων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 20

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού τρόπου ανάθεσης σύνταξης της μελέτης: «Τοπογραφική αποτύπωση περιοχών βιοκλιµατικής  αναβάθµισης κοινόχρηστων δηµοτικών υποδοµών ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων (ΤΠΔ)»

Θέμα 21

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού τρόπου ανάθεσης σύνταξης της μελέτης: «Μελέτη αποτύπωσης φωτιστικών σωµάτων δηµοτικού φωτισµού ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων και προµήθειας φωτιστικών µειωµένης ενεργειακής κατανάλωσης  (ΤΠΔ)»

Θέμα 22

Περί απαλλαγής προσαυξήσεων βεβαιωμένων χρεών

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Χρήστος Χασιάκος