Πρόσκληση σύγκλησης της 21ης/10-06-2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στην «δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 10η του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00πμ, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 ως εξής:                                                                                                                                                                                                            

Θέμα 1

Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης) και προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης»

Θέμα 2

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Βελτιωτικά έργα δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. Βουργαρελίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Θέμα 3

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Βελτιωτικά έργα υποδομής Τοπικών Κοινοτήτων Κάτω Αθαμανίου, Τετρακώμου και Καψάλων» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Θέμα 4

Υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση, για διάθεση θέσεων Μαθητείας στο Μεταλυκειακό έτος (περίοδος 2022-2023) - Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ

Θέμα 5

Περί ορισμού υπολόγου ΧΕΠ

Θέμα 6

Περί λήψης απόφασης για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, σε δημοτικό χώρο στον οικισμό Μεσούντας, της Τ.Κ. Μεσούντας του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Θέμα 7

Περί  έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας οδών ΔΕ Αθαμανίας»

Θέμα 8

Περί έγκρισης μετακίνησης και έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης δημοτικού συμβούλου εκτός της έδρας του δήμου για εκτέλεση υπηρεσίας

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρήστος Χασιάκος