Πρόσκληση σύγκλησης της 17ης/27-05-2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στην «δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 27η του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00μμ, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 ως εξής:

                                                                                                                                                                                                                                             

Θέμα 1

Εισήγηση αναμόρφωση – τροποποίηση του Προϋπολογισμού έτους 2022

Θέμα 2

Περί εξειδίκευσης πιστώσεων από τον ΚΑ 70-7133.001 με τίτλο: «Προμήθεια επίπλων δημοτικών κτηρίων»

Θέμα 3

Περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση νεκροταφείου Καταρράκτη ΤΚ Καταρράκτη»

Θέμα 4

Περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες αποπεράτωσης Πνευματικού Κέντρου Μικροσπηλιάς»

Θέμα 5

Περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Επείγουσες παρεμβάσεις του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για την αποκατάσταση καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες»

Θέμα 6

Περί έγκρισης πρακτικών ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την υλοποίηση της υπηρεσίας: «Διάθεση προσωπικού για την κάλυψη δράσεων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 7

Περί έγκρισης της μελέτης με τίτλο: «Βελτιωτικά έργα υποδομής ΤΚ Κυψέλης»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Χρήστος Χασιάκος