Πρόσκληση σύγκλησης 10ης/24-05-2022 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (δια περιφοράς)

Καλείσθε σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, η οποία θα γίνει «δια περιφοράς», κατ’ εφαρμογή του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α΄ 76/03.04.2020)και του άρθρ. 67 του Ν. 3852/2010,όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 74 Ν. 4555/2018,την 24η του μηνός Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη,  Ώρα Έναρξης: 12.00  και Ώρα Λήξης: 13.00 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης,στoθέμα που αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα της ημερήσιας διάταξης:

1.

ΘΕΜΑ

Περί χορήγησης σύμφωνης γνώμης για την εκμίσθωση και την χορήγηση έγκρισης επέμβασης από την Διεύθυνση Δασών, προκειμένου για έκδοση άδειας εγκατάστασης του έργου «Υφιστάμενη κτηνοτροφική εγκατάσταση 19 αγελάδων ελευθέρας βοσκής ή 9,50 Ι.Ζ.» που βρίσκεται στην θέση «Μελίση» Κτηματικής Περιφέρειας Καταρράκτη Δ. Ε. Αγνάντων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

 

Η διαδικασία της «διά περιφοράς» λήψης απόφασης θα γίνει ως εξής:

  • Κάθε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου θα συμπληρώσει – ψηφίσει στο συνημμένο ειδικό έντυπο.
  • Οι απαντήσεις (ψηφοφορία) κάθε μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πρέπει να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail: angiekmal@yahoo.gr) ή με άλλο πρόσφορο τρόπο, την ΤΡΙΤΗ,  24.05.2022  και ώρα 12.00 - 13.00 μ.μ.
  • Τυχόν απόψεις – παρατηρήσεις, παρακαλούμε να συσχετίζονται με κάθε ένα από τα ανωτέρω θέματα, προκειμένου να καταχωρηθούν στα πρακτικά.
  • Εάν οι παρατάξεις επιθυμούν να συμπεριληφθούν οι απόψεις – παρατηρήσεις στην απόφαση κάθε θέματος, παρακαλούμε να διατυπώσουν περίληψη αυτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΧΑΪΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ