Πρόσκληση σύγκλησης 20ης/20-12-2021 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε σε μεικτή «δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη», τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος, στο Βουργαρέλι την20η του μηνόςΔεκεμβρίου 2021, ημέραΔευτέρα και ώρα11:30 π.μ.σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.77146/10.12.2021(ΦΕΚ 5816/Β/11.12.2021),με φυσική παρουσία για πλήρως εμβολιασμένους (παράγραφος 2 του άρθρου 9) ή νοσήσαντες κατά το τελευταίο εξάμηνο (σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9), τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων, και για τους λοιπούς «με τηλεδιάσκεψη» άνευ οποιουδήποτε περιορισμού αναφορικά με τον αριθμό των συμμετεχόντων, μέσω της εφαρμογής «Ζoom»,και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, παρ. 5, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, αλλά και τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ.1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55 Α’/11-3-2020) και της εγκυκλίου ΥΠΕΣ 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), καθώς και των Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών 163/33282/29.5.2020 παρ. α., 60249/22.9.2020, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα της ημερήσιας διάταξης:

1

ΘΕΜΑ

Περί αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, έτους 2021

2

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδού προς Καταρράκτες Θεοδωριάνων» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

3

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδών Τ.Κ. Μεσούντας» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

4

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στο ρέμα Γκοφρίτο στην Τ.Κ. Αθαμανίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

5

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης συνοδευτικών τευχών των δράσεων που αφορούν το έργο: «Βελτίωση και άρση επικινδυνότητας οδού Καταρράκτης – Βουργαρέλι» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

6

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής ένταξης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων στο Πρόγραμμα «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου», του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις  Περιβαλλοντικού σοζυγίου 2021»

7

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής ένταξης του έργου με τίτλο «Δράσεις για υποδομές του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

8

ΘΕΜΑ

Περί παρατάσεως προθεσμίας  περαίωσης του έργου: «Έργα οικιστικής ανάπλασης του οικισμού Θεοδωριάνων, Δ.Ε. Θεοδωριάνων» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

9

ΘΕΜΑ

Περί παρατάσεως προθεσμίας  περαίωσης του έργου: «Επέκταση δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Κορακάδα Τ.Κ. Αθαμανίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

10

ΘΕΜΑ

Περί συγκρότησης επιτροπών Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

11

ΘΕΜΑ

Επί αιτήματος της Γραβιά Ελένης του Θεοδώρου και της Βασιλικής, με Α.Π: 991/9.03.2021

12

ΘΕΜΑ

Επί αιτήματος της Γραβιά Ελένης του Θεοδώρου και της Βασιλικής, με Α.Π: 3057/29.06.2021

13

ΘΕΜΑ

Επί αιτήματος της Γραβιά Ελένης του Θεοδώρου και της Βασιλικής, με Α.Π: 3058/29.06.2021

14

ΘΕΜΑ

Επί αιτήματος της Γραβιά Ελένης του Θεοδώρου και της Βασιλικής, με Α.Π: 3059/29.06.2021

15

ΘΕΜΑ

Περί επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού στη θέση «Βαθύκαμπος θέση Μηλιά» της Τ.Κ. Κεντρικού του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

16

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 6230/13.12.2021 απόφασης Δημάρχου: «Περί μίσθωσης μηχανημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης λόγω ισχυρών βροχών και καταιγίδων»

17

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης Σχεδίου Τουριστικής Προβολής του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, έτους 2022

 

- Στην περίπτωση της “δια ζώσης” σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών (Άρθρο 10, παρ.1, Π.Ν.Π.11-3-2020/11.03.2020/ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄).

- Για τη συμμετοχή στη συνεδρίαση άνω των επτά (7) ατόμων με φυσική παρουσία, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να είναι πλήρως εμβολιασμένα ή να έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο καθώς και να τηρούνται τα υγειονομικά μέτρα [απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκόμενων, αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού.)

- Για όσα μέλη δεν είναι πλήρως εμβολιασμένα ή δεν έχουν νοσήσει κατά το τελευταίο εξάμηνο θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης  με χρήση της εφαρμογής « Ζoom», (σχετικό link και οδηγίες σας αποστέλλονται με την παρούσα πρόσκληση). 

- Εντός της αίθουσας του Δ.Σ., σύμφωνα με την αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ  τετραγωνικά,  θα συμμετέχουν 12 πλήρως εμβολιασμένοι Δημοτικοί  Σύμβουλοι ή Πρόεδρος Τ.Κ., εφόσον παρίσταται ανάγκη, ο Δήμαρχος και η Πρακτικογράφος του Δ.Σ. Οι υπόλοιποι θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής με τηλεδιάσκεψη.

- Μέχρι την ημέρα διεξαγωγής της συνεδρίασης, πρέπει να ενημερωθεί ο Πρόεδρος του Δ.Σ. για τον τρόπο (είτε δια ζώσης, είτε μέσω τηλεδιάσκεψης) συμμετοχής σας σε αυτή. (Προθεσμία ενημέρωσης: Δευτέρα 20/12/2021, ώρα: 09.30 π.μ.).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΪΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ