Πρόσκληση σύγκλησης της 45ης/20-12-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στη μεικτή «δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 20η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00μμ, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με της σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), με της διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 ως εξής:

 

Θέμα 1

Περί  έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στη θέση «Βαθύκαμπος θέση Μηλιά» της Τ.Κ. Κεντρικού του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Θέμα 2

Περί ορισμού υπολόγου ΧΕΠ

Θέμα 3

Περί έγκρισης μελέτης κατασκευής του έργου: «Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στην ΤΚ Κάτω Καλεντίνης»

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Χρήστος Χασιάκος