Πρόσκληση σύγκλησης της 44ης/20-12-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στη μεικτή «δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 20η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30πμ, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με της σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), με της διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 ως εξής:

 

Θέμα 1

Εισήγηση αναμόρφωσης – τροποποίησης του Προϋπολογισμού έτους 2021

Θέμα 2

Περί συνέχισης συμμετοχής στο πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών (ΟΑΕΔ)

Θέμα 3

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 6230/13-12-2021 απόφασης Δημάρχου: «Περί μίσθωσης μηχανημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης λόγω ισχυρών βροχών και καταιγίδων»

Θέμα 4

Περί έγκρισης απολογισμού Πολιτιστικού & Αθλητικού Κέντρου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για το οικονομικό έτος 2020

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Χρήστος Χασιάκος