Πρόσκληση σύγκλησης της 43ης/13-12-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στη «με τηλεδιάσκεψη» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 13η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00πμ, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με της σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), με της διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 ως εξής:

 

Θέμα 1

Περί ορισμού δικηγόρου για την υπόθεση της Αλιευτικής – Τουριστικής Επιχείρησης Α.Ε.

Θέμα 2

Περί έγκρισης μελέτης: «Βελτίωση βατότητας οδών ΤΚ Γραικικού – Κουκκουλίων – Μελισσουργών»

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Χρήστος Χασιάκος