Πρόσκληση σύγκλησης της 42ης/03-12-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στη «με τηλεδιάσκεψη» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 7η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00πμ, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με της σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), με της διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 ως εξής:

 

Θέμα 1

Περί έγκρισης πρακτικών Δημόσιας Φανερής και Προφορικής Πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου (οικοπέδου) του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων στην Άρτα

Θέμα 2

Περί έγκρισης πρακτικού Δημόσιας Φανερής και Προφορικής Πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού περιπτέρου στην πλατεία «Νερόμυλος» Αγνάντων

Θέμα 3

Περί εξειδίκευσης πιστώσεων από τον  ΚΑ 00-6463.002 με τίτλο: «Διάφορες δαπάνες (κτηματολογίου)»

Θέμα 4

Περί ορισμού υπολόγου

Θέμα 5

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 44/2021 μελέτης (τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 33/2020 μελέτης) του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού περιβαλλοντικής αναβάθμισης κτηριακής εγκατάστασης και αύλειου χώρου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Βουργαρελίου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 6

Περί καθορισμού όρων δημοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Κατασκευή νέου γηπέδου 5Χ5 Βουργαρελίου – Υποέργο 1 της Πράξης: Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 7

Περί καθορισμού όρων δημοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Συντήρηση και αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων – Υποέργο 2 της Πράξης: Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 8

Περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή δημοσιεύσεων στον τοπικό τύπο

Θέμα 9

Περί αποδοχής ένταξης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων στο Πρόγραμμα «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2021»

Θέμα 10

Περί αποδοχής ένταξης του έργου με τίτλο «Δράσεις για υποδομές του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Θέμα 11

Περί αιτήματος παράτασης συμβατικής προθεσμίας και μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης – παράδοσης της προμήθειας: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 12

Περί έγκρισης πρακτικών της ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Παλαιοκατούνου»

Θέμα 13

Περί έγκρισης πρακτικού της ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Ανακαίνιση–Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Ανεμορράχης Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 14

Περί έγκρισης πρακτικού της ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Ανακαίνιση - Συντήρηση διατηρητέου κτηρίου Μικροσπηλιάς Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 15

Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση  του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης του Οικονομικού Έτους 2020

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Χρήστος Χασιάκος