Πρόσκληση σύγκλησης της 41ης/30-11-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στη «με τηλεδιάσκεψη» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 30η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00μμ, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 ως εξής:

 

Θέμα 1

Περί έγκρισης μελέτης του έργου: «Διαμόρφωση νέων χώρων βιωματικής αναψυχής ανηλίκων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων» (Σγάρα – Μελισσουργοί)

Θέμα 2

Περί έγκρισης μελέτης προμήθειας: «Προμήθεια εξοπλισμού βιωματικής

αναψυχής ανηλίκων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 3

Περί έγκρισης μελέτης του έργου: «Βελτιωτικά έργα υποδομής ΤΚ Αγνάντων και ΤΚ Καταρράκτη»

Θέμα 4

Περί έγκρισης μελέτης του έργου:  «Βελτίωση βατότητας οδών στις ΤΚ Μικροσπηλιάς - Λεπιανών - Ράμιας και Κεντρικού»

Θέμα 5

Περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στη θέση «Γέφυρα Κοφερίτα οικία Τσιώρου» της ΤΚ Μελισσουργών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Θέμα 6

Περί ορισμού υπολόγου ΧΕΠ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Χρήστος Χασιάκος