Πρόσκληση σύγκλησης 17ης/30-11-2021 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε σε μεικτή «δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη», τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος, στο Βουργαρέλι την30η του μηνόςΝοεμβρίου 2021, ημέραΤρίτη και ώρα14:00 μ.μ.σύμφωνα με την υπ’ αριθ: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929/23.11.2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,με φυσική παρουσίαγια πλήρως εμβολιασμένους (παράγραφος 2 του άρθρου 9) ή νοσήσαντες κατά το τελευταίο εξάμηνο (σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9), τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων, και για τους λοιπούς «με τηλεδιάσκεψη» άνευ οποιουδήποτε περιορισμού αναφορικά με τον αριθμό των συμμετεχόντων, μέσω της εφαρμογής «Ζoom»,και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, παρ. 5, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, αλλά και τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ.1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55 Α’/11-3-2020) και της εγκυκλίου ΥΠΕΣ 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), καθώς και των Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών 163/33282/29.5.2020 παρ. α., 60249/22.9.2020, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα της ημερήσιας διάταξης:

1

ΘΕΜΑ

Περί αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, έτους 2021

2

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού από οικισμό Παλαιοχωρίου δια μέσου Γκούρας προς οικισμό Παναγιάς Καψάλων» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

3

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης για προστασία από πλημμυρικά φαινόμενα  στην Τ.Κ. Βουργαρελίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, στη θέση Παπούλια»

4

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Εσωτερική Οδοποϊία Τ.Κ. Βουργαρελίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

5

ΘΕΜΑ

Περί συγκρότησης επιτροπών Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

6

ΘΕΜΑ

Περί καταγραφής τυχόν μεταβολών (συγχωνεύσεων, καταργήσεων, αναγνωρίσεων νέων οικισμών κ.λ.π.) στους οικισμούς του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, μετά την Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών έτους 2011

7

ΘΕΜΑ

Περί γνωµοδότησης επί του περιεχοµένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 10η: «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο (ΜΥΗΕ) Μικροσπηλιά, ισχύος 483 KW, επί του υδατορεύματος πλησίον του οικισμού Μικροσπηλιάς, της Δ.Ε. Αγνάντων, του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων, της Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου»

8

ΘΕΜΑ

Περί γνωµοδότησης επί του περιεχοµένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 10η: «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο (ΜΥΗΕ) Κάμπος, ισχύος 0,440 ΜW, επί του υδατορεύματος πλησίον του οικισμού Βουργαρελίου, Δ.Ε. Αθαμανίας, ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου»

9

ΘΕΜΑ

Περί παραχώρησης δημοτικού χώρου, για τη στέγαση του πολιτιστικού σωματείου με την επωνυμία «Κύτταρο Τέχνης Τζουμέρκων»

10

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 5468/03.11.2021 απόφασης Δημάρχου: «Περί μίσθωσης μηχανημάτων για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου από καταπτώσεις που προκλήθηκαν λόγω έντονων καιρικών φαινομένων από την 01/11/2021 έως και την 02/11/2021»

11

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 5514/05.11.2021 απόφασης Δημάρχου: «Περί μίσθωσης μηχανημάτων για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου από καταπτώσεις που προκλήθηκαν λόγω έντονων καιρικών φαινομένων από την 01/11/2021 έως και την 02/11/2021»

12

ΘΕΜΑ

Περί επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού στη θέση «Γέφυρα Κοφερίτα οικία Τσιώρου» της Τ.Κ. Μελισσουργών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

13

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου: «Εξειδικευμένες εργασίες άμεσης ενίσχυσης και αποκατάστασης της φέρουσας ικανότητας των λιθόκτιστων τοίχων αντιστήριξης της κεντρικής πλατείας Βουργαρελίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

14

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας οδών Δ.Ε. Αθαμανίας» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

15

ΘΕΜΑ

«Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την πρόταση της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Άρτας σχετικά με μεταβολές σχολικών μονάδων  της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, για το σχολικό έτος 2022-2023»

16

ΘΕΜΑ

«Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικών Τζουμέρκων,  σύμφωνα με την πρόταση της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης  Άρτας σχετικά με μεταβολές σχολικών μονάδων  Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2022-2023»

17

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής έκτακτης επιχορήγησης του Δήμου Κεντρκών Τζουμέρκων από το ΥΠ.ΕΣ. (συμπληρωματική κατανομή από τους ΚΑΠ έτους 2021, για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων ή εκκρεμών υποχρεώσεων προς τρίτους), ποσού 90.032,79 €

18

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης από το ΥΠ.ΕΣ. για λειτουργικές δαπάνες Σχολείων (δ’ κατανομή) του Δήμου Κεντρκών Τζουμέρκων, έτους 2021, ποσού 20.988,47 €

19

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης από το ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη δαπανών θέρμανσης των          Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης του Δήμου Κεντρκών Τζουμέρκων, έτους 2021, ποσού 5.247,12 €

20

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης άδειας κατασκευής μικρής υδρομάστευσης στο ρέμα «Μαυρολάγκαδο» της Τ.Κ. Μελισσουργών, για πότισμα δένδρων και καλλωπιστικών φυτών του Ξενοδοχείου «Κοφερίτα»

21

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης μελέτης του έργου: «Διαμόρφωση νέων χώρων βιωματικής αναψυχής ανηλίκων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων» (Σγάρα – Μελισσουργοί)

22

ΘΕΜΑ

Περί ιδιοκτησιακού καθεστώτος, των προς διαμόρφωση χώρων,  στους οικισμούς  Σγάρας και Μελισσουργών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, ως χώρων αναψυχής ανηλίκων

23

ΘΕΜΑ

Περί λήψης απόφασης για την αγορά και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάνελ, σε οικία άπορου δημότη

24

ΘΕΜΑ

Περί ονοματοδοσίας Ορειβατικού Καταφυγίου Καταρράκτη

25

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης κοπής δένδρων, επικίνδυνων προς πτώση

26

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 5877/26.11.2021 απόφασης Δημάρχου: «Περί μίσθωσης μηχανημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης λόγω έντονων βροχοπτώσεων»

- Στην περίπτωση της “δια ζώσης” σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών (Άρθρο 10, παρ.1, Π.Ν.Π.11-3-2020/11.03.2020/ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄).

- Για τη συμμετοχή στη συνεδρίαση άνω των επτά (7) ατόμων με φυσική παρουσία, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να είναιπλήρως εμβολιασμένα ή να έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο καθώς και να τηρούνται τα υγειονομικά μέτρα [απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκόμενων, αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού.)

- Για όσα μέλη δεν είναι πλήρως εμβολιασμένα ή δεν έχουν νοσήσει κατά το τελευταίο εξάμηνο θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης  με χρήση της εφαρμογής « Ζoom», (σχετικό link και οδηγίες σας αποστέλλονται με την παρούσα πρόσκληση). 

- Εντός της αίθουσας του Δ.Σ., σύμφωνα με την αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ  τετραγωνικά- θα συμμετέχουν 12 πλήρως εμβολιασμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ή Πρόεδρος Τ.Κ. εφόσον παρίσταται ανάγκη, ο Δήμαρχος και η Πρακτικογράφος του Δ.Σ. Οι υπόλοιποι θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής με τηλεδιάσκεψη.

- Μέχρι την ημέρα διεξαγωγής της συνεδρίασης πρέπει να ενημερωθεί ο Πρόεδρος του Δ.Σ. για τον τρόπο (είτε δια ζώσης, είτε μέσω τηλεδιάσκεψης) συμμετοχής σας σε αυτή. (Προθεσμία ενημέρωσης: Tρίτη 30/11/2021, ώρα: 11.00 π.μ.).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΧΑΪΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ