Πρόσκληση σύγκλησης της 40ης/29-11-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στη «με τηλεδιάσκεψη» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 29η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00πμ, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 ως εξής:

 

Θέμα 1

Περί αποδοχής χρηματοδότησης από το ΥΠΕΣ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων ή εκκρεμών υποχρεώσεων

Θέμα 2

Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδού οικισμού Παλαιοχωρίου Τ.Κ. Αθαμανίου»

Θέμα 3

Περί λήψης απόφασης για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, σε δημοτικό χώρο στον οικισμό Καταρράκτη, της Τ.Κ. Καταρράκτη του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Χρήστος Χασιάκος