Πρόσκληση σύγκλησης της 28ης/20-07-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στη «δια περιφοράς» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 20η του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00πμ έως 11:00πμ, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133)  και τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ.1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55 Α’/11-3-2020) και της εγκυκλίου ΥΠΕΣ 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4),καθώς και τις Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών 163/33282/29.5.2020 παρ. α., 60249/22.9.2020,ΔΙΔΑΔ/Φ.69/166/οικ.12332/14.06.2021και Δ1α/Γ.Π.οικ.43319/ΦΕΚ 3066,τ. Β/09.07.2021καιΔ1α/Γ.Π.οικ. 44391/ΦΕΚ 3112,τ.Β/14.07.2021ως εξής:

-

Θέμα 1

Περί εξειδίκευσης πίστωσης από τον ΚΑ 30-6323 με τίτλο: «Λοιπά τέλη κυκλοφορίας»

Θέμα 2

Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Διαμόρφωση χώρων νέων παιδικών χαρών Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 3

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων δημοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Επισκευή πρώην δημοτικού σχολείου Παλαιοχωρίου Τ.Κ Βουργαρελίου»

Θέμα 4

Περί  έγκρισης πρακτικού (2) συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια εξοπλισμού περιβαλλοντικής αναβάθμισης κτιριακής εγκατάστασης και αύλειου χώρου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Βουργαρελίου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 5

Περί λήψης απόφασης για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, σε δημοτικό χώρο στον οικισμό Μεσούντας, της Τ.Κ. Μεσούντας του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για το χρονικό διάστημα 10/7/2021 έως 10/09/2021

Θέμα 6

Περί αποδοχής πίστωσης από το ΥΠ.ΕΣ. ποσού 7.500,00€, για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, έτους 2021

Θέμα 7

Περί μίσθωσης δημοτικού ακινήτου (οικοπέδου) του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, στην Άρτα

Θέμα 8

Περί ανάκλησης της υπ΄αριθμ. 131/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Χρήστος Χασιάκος