Πρόσκληση σύγκλησης της 11ης/20-07-2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,η οποία θα γίνει  «δια περιφοράς»,την 20ητου μηνός Ιουλίου2021, ημέρα Τρίτη,ώρα έναρξης 12.00 μ.μ.και ώρα λήξης 13.30μ.μ.,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, παρ. 5, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, λόγω του κατεπείγοντος των θεμάτων, αλλά και τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ.1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55 Α’/11-3-2020) και της εγκυκλίου ΥΠΕΣ 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4),καθώς καιτις Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών 163/33282/29.5.2020 παρ. α., 60249/22.9.2020,ΔΙΔΑΔ/Φ.69/166/οικ.12332/14.06.2021και Δ1α/Γ.Π.οικ.43319/ΦΕΚ 3066,τ. Β/09.07.2021καιΔ1α/Γ.Π.οικ. 44391/ΦΕΚ 3112,τ.Β/14.07.2021.  Ακολουθεί ο πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1

ΘΕΜΑ

Περί ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 117/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Περί αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, έτους 2021» 

2

ΘΕΜΑ

Περί αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, έτους 2021 

3

ΘΕΜΑ

Περί λήψης απόφασης για την διοργάνωση 2(δύο) βραδιών παρατήρησης με τηλεσκόπια στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων, τη Δευτέρα 9 Αυγούστου 2021 στο Βουργαρέλι και την Τρίτη 10 Αυγούστου στα Άγναντα

4

ΘΕΜΑ

Περί ανάκλησης της 136/2020 Απόφασης του Δ.Σ. με θέμα:«Περί προκήρυξης ανοιχτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών για την ανάδειξη της παλαιάς γεννήτριας και του περιβάλλοντος χώρου στον οικισμό Θεοδώριανα της Δ.Ε. Θεοδωριάνων»

5

ΘΕΜΑ

Περί λήψης απόφασης για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε τμήμα δημοτικής οδού στον οικισμό Αγνάντων της Τ.Κ. Αγνάντων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

6

ΘΕΜΑ

Περί λήψης απόφασης για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, σε δημοτικό χώρο στον οικισμό Μεσούντας, της Τ.Κ. Μεσούντας του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

7

ΘΕΜΑ

Περί παραχώρησης κατά χρήση αίθουσας Δημοτικού κτηρίου(πρώην Αστυνομικού Σταθμού) Ανεμορράχης στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ανεμορράχης

8

ΘΕΜΑ

Περί μίσθωσης εκκλησιαστικού κτηρίου από τον Δήμο, για την στέγαση του Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Κυψέλης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

9

ΘΕΜΑ

Περί επιχορήγησης Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας, έτους 2021

10

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης από το ΥΠ.ΕΣ. ποσού 7.500,00€, για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, έτους 2021

11

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της 26/2021 μελέτης του έργου: «Ανακαίνιση - Συντήρηση διατηρητέου κτηρίου Μικροσπηλιάς Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

12

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης μελέτης 27/2021 του έργου: «Επέκταση Δικτύου Ύδρευσης στον οικισμό Κορακάδα Τ.Κ. Αθαμανίου»

13

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης μελέτης 30/2021 του έργου: «Ανακαίνιση – Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Ανεμορράχης Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

14

ΘΕΜΑ

Περί λήψης απόφασης για την διοργάνωση εκδήλωσης στις 10/08/2021, στην κεντρική πλατεία Αγνάντων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, για την παρουσίαση του βιβλίου «Ο Αλεξιπτωτιστής ήταν δικός μας» του συγγραφέα Θοδωρή Δεύτου

15

ΘΕΜΑ

Περί παραχώρησης κατά χρήση δημοτικού χώρου στην Τ.Κ. Θεοδωριάνων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, για την πώληση εποχικών τοπικών προϊόντων

16

ΘΕΜΑ

Περί ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 104/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 22/2021 μελέτης με τίτλο: «Προμήθεια ενός (1) μηχανήματος εκσκαφέα – φορτωτή», προϋπολογισμού 107.880,00€»

17

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή χώρων υγιεινής Τ.Κ. Τετρακώμου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

18

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας παράδοσης της προμήθειας: «Προμήθεια compact μονάδος επεξεργασίας λυμάτων ΙΠ 50 ατόμων»

19

ΘΕΜΑ

Περί τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 169/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:«Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, στο κέντρο του οικισμού Καταρράκτη του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

20

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης μελέτης 31/2021 του έργου: «Προμήθεια μηχανήματος εκσκαφέα φορτωτή»

21

ΘΕΜΑ

Περί εκμίσθωσης δημοτικού περιπτέρου στην πλατεία «Νερόμυλος» Αγνάντων

 

Η διαδικασία της «δια περιφοράς» λήψης απόφασης θα γίνειως εξής:

  • Κάθε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου θα συμπληρώσει – ψηφίσει στο συνημμένο ειδικό έντυπο.

Οι απαντήσεις (ψηφοφορία) κάθε μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πρέπει να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail: angiekmal@yahoo.gr)ή με άλλο πρόσφορο τρόπο, την 20η του μηνός Ιουλίου, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 12.00 μ.μ. και ώρα λήξης 13.30 μ.μ.

Τυχόν απόψεις – παρατηρήσεις, παρακαλούμε να συσχετίζονται με κάθε ένα από τα ανωτέρω θέματα, προκειμένου να καταχωρηθούν στα πρακτικά.

  • Εάν οι παρατάξεις επιθυμούν να συμπεριληφθούν οι απόψεις – παρατηρήσεις στην απόφαση κάθε θέματος, παρακαλούμε να διατυπώσουν περίληψη αυτών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΪΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ