Πρόσκληση σύγκλησης της 27ης/15-07-2021 (κατεπείγουσας) συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 15η του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 11:00πμ έως 12:00μ, «δια περιφοράς» λόγω του κατεπείγοντος της λήψης απόφασης του συνημμένου θέματος, σύμφωνα με τα σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), ως εξής:

-

Θέμα 1

Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2022

 

 

Η Συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα διότι η προθεσμία υποβολής των αιτημάτων ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων της Α’ Φάσης έχει οριστεί έως τις 16/07/2021.

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Χρήστος Χασιάκος