Πρόσκληση σύγκλησης της 26ης/13-07-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στη «δια περιφοράς» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 13η του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00πμ έως 11:00πμ, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τα σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), ως εξής:

-

Θέμα 1

Περί ανάκλησης της υπ΄αριθμ. 139/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα 2

Εισήγηση αναμόρφωσης – τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2021

Θέμα 3

Περί εξειδίκευσης πίστωσης από τον ΚΑ 00-6312 με τίτλο: «Λοιποί φόροι»

Θέμα 4

Περί ορισμού υπολόγου ΧΕΠ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Χρήστος Χασιάκος