Πρόσκληση σύγκλησης της 10ης/30-06-2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,η οποία θα γίνει  «δια περιφοράς»,την 30ητου μηνός Ιουνίου2021, ημέρα Τετάρτη,ώρα έναρξης 12.00 μ.μ.και ώρα λήξης 13.30μ.μ.,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, παρ. 5, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, λόγω του κατεπείγοντος των θεμάτων, αλλά και τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ.1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55 Α’/11-3-2020) και της εγκυκλίου ΥΠΕΣ 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4),καθώς καιτις Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών 163/33282/29.5.2020 παρ. α., 60249/22.9.2020,ΔΙΔΑΔ/Φ.69/166/οικ.12332/14.06.2021και Δ1α/Γ.Π.οικ.38197/ΦΕΚ2660τ.Β/18.06.2021,Δ1α/Γ.Π.οικ. 39151/ΦΕΚ 2671,τ.Β/23.06.2021.Ακολουθεί ο πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 20.159,71, για λειτουργικές δαπάνες Σχολείων  του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, έτους 2021 - Β΄Κατανομή

2

ΘΕΜΑ

Περί παραχώρησης κατά χρήση της πλατείας Μικροσπηλιάς, της Τ.Κ. Μικροσπηλιάς  του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, για το χρονικό διάστημα 14-17 Αυγούστου 2021

3

ΘΕΜΑ

Περί συγκρότησης επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

4

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Κουκκουλίων» της Τ.Κ. Κουκκουλίων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

5

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 24/2021 μελέτης, με τίτλο: «Έργα οικιστικής ανάπλασης οικισμού Θεοδωριάνων, Δ.Ε. Θεοδωριάνων» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

6

ΘΕΜΑ

Περί λήψης απόφασης για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, σε δημοτικό χώρο στον οικισμό Μικροσπηλιάς, της Τ.Κ. Μικροσπηλιάς του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

7

ΘΕΜΑ

Επί αιτήµατος Τσιώρη Κωνσταντίνου για ψήσιµο καλαµποκιών στην θέση «Γωνιά» της Τ.Κ. Κάτω Αθαµανίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

8

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΜΥΗΕ, ισχύος 0,497MW, στην θέση «Κάμπος» της Τ.Κ. Βουργαρελίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

8

ΘΕΜΑ

Περί αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, έτους 2021 

 

Η διαδικασία της «δια περιφοράς» λήψης απόφασης θα γίνειως εξής:

  • Κάθε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου θα συμπληρώσει – ψηφίσει στο συνημμένο ειδικό έντυπο.

Οι απαντήσεις (ψηφοφορία) κάθε μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πρέπει να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail: angiekmal@yahoo.gr)ή με άλλο πρόσφορο τρόπο, την 30η του μηνός Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης 12.00 μ.μ. και ώρα λήξης 13.30 μ.μ.. Τυχόν απόψεις – παρατηρήσεις, παρακαλούμε να συσχετίζονται με κάθε ένα από τα ανωτέρω θέματα, προκειμένου να καταχωρηθούν στα πρακτικά.

  • Εάν οι παρατάξεις επιθυμούν να συμπεριληφθούν οι απόψεις – παρατηρήσεις στην απόφαση κάθε θέματος, παρακαλούμε να διατυπώσουν περίληψη αυτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΧΑΪΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ