Πρόσκληση σύγκλησης της 23ης/22-06-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στη «δια περιφοράς» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 22η του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00πμ έως 11:00πμ, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τα σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), ως εξής:

-

Θέμα 1

Εισήγηση αναμόρφωση – τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2021

Θέμα 2

Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Ενεργειακή, αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κτιριακής εγκατάστασης και αύλειου χώρου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Βουργαρελίου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 3

Περί έγκρισης πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Βελτιωτικά έργα υποδομής Τοπικών Κοινοτήτων Κάτω Αθαμανίου, Τετρακώμου και Καψάλων»

Θέμα 4

Περί έγκρισης πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Κατασκευή νέου γηπέδου 5Χ5 Βουργαρελίου»

Θέμα 5

Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας: «Διάθεση προσωπικού για την κάλυψη δράσεων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 6

Περί λήψης απόφασης για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε δημοτικό χώρο στον οικισμό Μικροσπηλιάς ΤΚ Μικροσπηλιάς

Θέμα 7

Περί λήψης απόφασης για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε δημοτικό χώρο στον οικισμό Αγνάντων ΤΚ Αγνάντων

Θέμα 8

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου και εντολή ενέργειας νομίμων για την  υπεράσπιση των δικαιωμάτων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων αναφορικά με αγωγή του Δημητρίου Τσομπίκου