Πρόσκληση σύγκλησης της 9ης/17-06-2021 - κατεπείγουσας - συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε σε κατεπείγουσασυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,η οποία θα γίνει  «δια περιφοράς»,  την 17του μηνός Ιουνίου2021, ημέρα Πέμπτη,ώρα έναρξης 11.00 μ.μ.και ώρα λήξης 12.30μ.μ.σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,  παρ. 5, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, λόγω του κατεπείγοντος των θεμάτων, αλλά και τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ.1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55 Α’/11-3-2020) και της εγκυκλίου ΥΠΕΣ 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4),καθώς καιτις Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών 163/33282/29.5.2020 παρ. α., 60249/22.9.2020 και Δ1α/Γ.Π.οικ. 36587/ΦΕΚ Β//10.06.2021.Ακολουθεί ο πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης προσωρινής μεταστέγασης του Νηπιαγωγείου Παλαιοκατούνου σε κενή αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου Βουργαρελίου για το σχολικό έτος 2021-2022 

2

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης ίδρυσης παραρτήματος του Νηπιαγωγείου Αθαμανίου στην Μεσούντα  Άρτας και γνωμοδότησης του Δ.Σ. για την ανάληψη λειτουργικών δαπανών και δαπανών συντήρησης για το σχολικό έτος 2021-2022

 

Η Συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα, γιατί τα ανωτέρω θέματα έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα, σύμφωνα με τα έγγραφα της Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Άρτας (τα οποία και σας κοινοποιούνται) και τυχόν αναβολή λήψης των αποφάσεων, θα δυσχεράνει τον προγραμματισμό για την λειτουργία των ανωτέρω σχολικών μονάδων.

Η διαδικασία της «δια περιφοράς» λήψης απόφασης θα γίνειως εξής:

  • Κάθε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου θα συμπληρώσει – ψηφίσει στο συνημμένο ειδικό έντυπο.

Οι απαντήσεις (ψηφοφορία) κάθε μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πρέπει να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail: angiekmal@yahoo.gr)ή με άλλο πρόσφορο τρόπο, την 17 του μηνός Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης 11.00 μ.μ. και ώρα λήξης 12.30 μ.μ.. Τυχόν απόψεις – παρατηρήσεις, παρακαλούμε να συσχετίζονται με κάθε ένα από τα ανωτέρω θέματα, προκειμένου να καταχωρηθούν στα πρακτικά.

  • Εάν οι παρατάξεις επιθυμούν να συμπεριληφθούν οι απόψεις – παρατηρήσεις στην απόφαση κάθε θέματος, παρακαλούμε να διατυπώσουν περίληψη αυτών.