Πρόσκληση σύγκλησης της 22ης/18-06-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στη «δια περιφοράς» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 18η του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10:00πμ έως 10:30πμ, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τα σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), ως εξής:

-

Θέμα 1

Περί επανυποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» της Πρόσκλησης ΑΤ01 με τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Χρήστος Χασιάκος