Πρόσκληση σύγκλησης της 14ης/05-05-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στη «δια περιφοράς» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 5η του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00πμ έως 11:00πμ, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τα σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), ως εξής:

 

Θέμα 1

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 14/2021 μελέτης με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων (πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου θέρμανσης)

Θέμα 2

Περί έγκρισης δαπάνης και καθορισμού των όρων διενέργειας ηλεκτρονικού

ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων (πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου θέρμανσης)

Θέμα 3

Περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης

προσφορών προμήθειας: «Προμήθεια καυσίμων (πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου θέρμανσης)»

Θέμα 4

Περί αποδοχής δωρεάς της φιλανθρωπικής οργάνωσης Human Plus

Θέμα 5

Περί συμμετοχής στο πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών (ΟΑΕΔ)

Θέμα 6

Περί αποδοχής ένταξης της Πράξης «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων» στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VI«Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων»

Θέμα 7

Περί αποδοχής επιχορήγησης ποσού 3.990,00€ από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) αρμοδιότητας του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Θέμα 8

Περί αποδοχής χρηματοδότησης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων ποσού 255.000,00€ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Άμεσες παρεμβάσεις αποκατάστασης ζημιών και αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 49734/25-02-2021 απόφαση του Υπουργείου Υποδομών (ΑΔΑ: 6ΦΡΥ465ΧΘΞ-4ΒΑ)

Θέμα 9

Περί αποδοχής επιχορήγησης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19