Πρόσκληση σύγκλησης της 13ης/27-04-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στη «δια περιφοράς» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 27η του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00πμ έως 11:00πμ, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τα σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), ως εξής:

 

Θέμα 1

Περί ορισμού δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την αλλαγή ή όχι επωνύμου αιτούντος δημότη μας

Θέμα 2

Περί ορισμού δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με εξώδικη – δήλωση διαμαρτυρία και πρόσκληση κατασκευαστικής εταιρείας

Θέμα 3

Περί έγκρισης πρακτικού Δημόσιας Φανερής και Προφορικής Πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού κτηρίου στον οικισμό Ανεμορράχης (δημοτικός ξενώνας) ΤΚ Ανεμορράχης

Θέμα 4

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 8/2021 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων με θέμα: «Περί έγκρισης των πινάκων της στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 της υπ’ αριθ. 34574/05-07-2018 κοινής απόφασης των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών»

Θέμα 5

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 9/2021 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων με θέμα: «Περί έγκρισης της εισηγητικής έκθεσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για την τεκμηρίωση των εσόδων και εξόδων έτους 2021 προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από τον Δημοτικό Προυπολογισμό με βάση το άρθρο 259 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012»

Θέμα 6

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 10/2021 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων με θέμα: «Περί έγκρισης του προυπολογισμού έτους 2021»

Θέμα 7

Περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Πολιτιστικού και Αθλητικού Κέντρου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων έτους 2021

Θέμα 8

Περί υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης: «Βελτίωση δικτύων ύδρευσης στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ01 με τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»