Πρόσκληση σύγκλησης της 11ης/12-04-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στη «δια περιφοράς» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 12η του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00πμ έως 11:00πμ, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τα σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), ως εξής:

 

Θέμα 1

Περί αποδοχής κάλυψης από τον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων  της μη επιλέξιμης δαπάνης του κινητού εξοπλισμού στο πλαίσιο υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στην ΑΤ07 Πρόσκληση «Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων», στον άξονα προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Θέμα 2

Περί λήψης απόφασης για την επανάληψη σταδίου ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου μύλου χωρητικότητας 12m3»

Θέμα 3

Περί έγκρισης πρακτικού ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Επείγουσες παρεμβάσεις του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για την αποκατάσταση καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες»